Agencia española de protección de datos

COMO EVITAR A PUBLICIDADE NON DESEXADA

 • Podes restrinxir a publicidade non desexada inscribindo os teus datos de forma gratuíta e voluntaria nun ficheiro de exclusión publicitaria. Actualmente só existe o ficheiro denominado Lista Robinson, que está xestionado pola Asociación Española de Economía Dixital (ADIGITAL).
 • A Lista Robinson debe ser consultada por quen vaian realizar unha campaña publicitaria para excluír da mesma ás persoas inscritas. Con todo, a pesar de que che inscribiches na Lista Robinson, os comerciantes poden remitirche publicidade dos seus produtos ou servizos se es cliente ou se lles deches o teu consentimento.
 • Ao inscribirche na Lista Robinson podes elixir o medio ou canle de comunicación a través do cal non desexas recibir publicidade (correo postal, chamadas telefónicas, correo electrónico ou outro medio).
 • Por exemplo, a inscrición dos teus datos na Lista Robinson pode ser unha boa solución para evitar as chamadas telefónicas dirixidas a promocionar os produtos ou servizos de empresas ás que non prestaches o teu consentimento para que fáganche publicidade ou das que non es cliente. Só tes que rexistrar os números de teléfono nos que non desexas recibir ofertas comerciais.

 • Debes ter en conta que a inscrición na Lista Robinson é eficaz a partir do terceiro mes desde a data en que rexistres os teus datos, polo que é posible que no devandito prazo sigas recibindo algunha comunicación comercial.
  • Se desexas inscribirche na Lista Robinson podes facelo a través desta ligazón
 • Algunhas empresas ofrecen sistemas para que poidas rexeitar o uso dos teus datos con fins publicitarios, como o consistente en marcar unha casa que prevexa expresamente o teu rexeitamento ou aceptación.
 • Se recibes publicidade a través do correo electrónico ou a través de medios electrónicos equivalentes (spam), como as mensaxes SMS ou de WhatsApp, debes ter en conta que che poden enviar publicidade por estes medios se existe unha relación contractual previa, sempre que os teus datos de contacto obtivéronse de forma lícita e trátese de publicidade de produtos ou servizos similares aos que tes contratados. Agora ben, deberán ofrecerche a posibilidade de oporche a recibir publicidade a través dun medio sinxelo e gratuíto, tanto no momento de recollida dos datos como en cada unha das comunicacións que che dirixan.

 • Así, podes utilizar o medio que se indica na comunicación electrónica publicitaria que recibises. Este procedemento pode consistir, entre outros, na remisión dun correo electrónico á dirección electrónica indicada, o envío dun SMS, a selección dunha ligazón ou a chamada a un número telefónico gratuíto.
 • En moitas ocasións cando participamos nun concurso ou aproveitamos ofertas ou descontos solicítannos o consentimento para enviarnos publicidade. Se non desexamos recibila, hai que estar atento para evitar dar o noso consentimento e non aceptar sen máis todos os termos do concurso, oferta ou promoción.
 • Tamén hai que prestar atención cando navegamos por internet, xa que é probable que ao rexistrarnos nalgunhas páxinas web solicítennos o consentimento para o envío de publicidade.

 • A partir do 25 de maio de 2018, data na que empezará a aplicarse o Regulamento Europeo de Protección de Datos, todos os consentimentos deberán darse mediante un acto afirmativo claro que reflicta a nosa vontade de aceptar ese tratamento de datos.
 • Por tanto, non poderán obter o noso consentimento se nos envían unha comunicación indicándonos que se non contestamos consentiriamos. E tampouco serán válidos os consentimentos obtidos por este procedemento antes da data indicada.
 • Se deches o teu consentimento para que utilizasen os teus datos con fins publicitarios e non desexas seguir recibindo publicidade, podes retirar o consentimento prestado en calquera momento e a través dun medio sinxelo, como pode ser a chamada a un teléfono gratuíto ou aos servizos de atención ao público que o responsable do ficheiro ou tratamento establecese.
 • Se non coñeces onde podes dirixirche para retirar o teu consentimento e esta información non está contida no documento a través do cal prestaches devandito consentimento ou non dispós do mesmo, podes solicitar a información ao responsable que estea a tratar os teus datos con fins publicitarios ou consultar a información que este ofrece na súa páxina web sobre protección de datos.

 • Se non desexas que unha determinada empresa trate os teus datos con fins publicitarios, podes exercer o teu dereito de oposición ante ese responsable para que exclúache das campañas publicitarias que realice.
 • Nestes casos, os responsables poden incluír os teus datos nun ficheiro que terá como finalidade evitar que recibas publicidade.

 • Non hai que confundir este dereito coa posibilidade de retirar o consentimento para o tratamento dos datos con finalidade publicitaria.

 • Hai que lembrar que os teus datos poden ser tratados con fins publicitarios aínda que non prestases o teu consentimento, como ocorre coa publicidade electrónica. Pódenche enviar publicidade por medios electrónicos se existe unha relación contractual previa, sempre que os teus datos de contacto obtivéronse de forma lícita e trátese de publicidade de produtos ou servizos similares aos que contratases. Agora ben, deberán ofrecerche a posibilidade de oporche a recibir publicidade mediante unha forma sinxela e gratuíta, tanto no momento de recollida dos datos como en cada unha das comunicacións que che dirixan.
 • Tamén poden tratar os teus datos con fins publicitarios sobre a base doutro fundamento que non sexa o consentimento, como no caso de que exista un interese lexítimo.

 • O dereito de oposición é unha boa solución para evitar a publicidade dunha entidade concreta da que, pola insistencia e frecuencia das súas propostas comerciais ou por calquera outra circunstancia, non queres recibir as súas ofertas comerciais.
 • Cando exerzas o teu dereito de oposición indica claramente na solicitude que non desexas que traten os teus datos con fins publicitarios e informa a canle polo que estás a recibir a publicidade e os datos que non desexas que se traten. Se por exemplo recibes publicidade telefónica non desexada, podes indicar o teu número de teléfono para que non o utilicen con fins comerciais.
 • Se non sabes onde podes dirixirche para exercer este dereito, podes solicitar a información ao responsable que estea a tratar os teus datos con fins publicitarios ou consultar a información que aquel ofrece sobre protección de datos na súa páxina web.
 • Para máis información sobre este dereito ou sobre o seu exercicio podes consultar a Guía para o Cidadán ou visitar a Canle do Cidadán da nosa web, na sección dereito de oposición.
 • Se non desexas que a entidade que che envía publicidade teña os teus datos persoais, podes exercer o teu dereito de cancelación.
 • Se es cliente da entidade que che envía publicidade é preferible que exerzas o dereito de oposición ou retires o consentimento prestado para que non continúe tratando os teus datos con fins publicitarios, xa que a finalidade última do dereito de cancelación é a supresión dos datos dos ficheiros da entidade.
 • Se non sabes ante quen debes dirixirche para exercer este dereito podes solicitar información ao responsable que estea a tratar os teus datos con fins publicitarios ou consultar a información que aquel ofrece sobre protección de datos na súa páxina web. Tamén podes solicitar a información á Axencia Española de Protección de Datos.
 • Tes dereito a non figurar nas guías telefónicas. Para iso, podes dirixirche á operadora coa que tes contratado o servizo telefónico e comunicarlle que non desexas que os teus datos persoais sexan publicados nas guías de abonados.
 • Os teus datos serán retirados da versión en liña das guías telefónicas e daquelas que se editen en papel ou nalgún outro soporte físico, na seguinte edición.
 • Se prefires figurar en guías telefónicas pero non recibir publicidade, podes solicitar ao teu operador que os teus datos non sexan utilizados con fins publicitarios.
 • Para máis información sobre este dereito ou sobre o seu exercicio podes visitar a Canle do Cidadán da nosa web, na sección dereito de exclusión de guías telefónicas.
 • Lembra que tamén podes acudir ao procedemento de mediación para a resolución de reclamacións de AUTOCONTROL .
 • Se despois de exercer os teus dereitos ou pór en práctica as suxestións indicadas nos puntos anteriores continúas recibindo publicidade non desexada, podes presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos para que tutele o teu dereito ou presentar unha denuncia.
 • Podes presentar unha reclamación cando o responsable ao que che dirixiches non contestase a túa solicitude ou se negou a xestionala, ou cando recibas publicidade dez días hábiles despois de que recibise a túa solicitude. Nestes casos será necesario que achegues copia da publicidade recibida, no seu caso, e algún dos seguintes documentos:
  • > A resposta dada polo responsable do ficheiro á túa solicitude
  • > Copia da solicitude selada polo responsable do ficheiro
  • > Acuse de recibo ou certificado do servizo postal ou de mensaxería que utilizases ou calquera outro documento ou soporte que deixe constancia da recepción da túa solicitude polo destinatario

  Podes obter aquí máis información sobre como presentar unha reclamación na Axencia ou se desexas podes presentar unha reclamación na Sede Electrónica

 • Se optas por presentar unha denuncia ante a Axencia é necesario que achegues determinada información que só ti estás en disposición de proporcionar e sen a cal non resulta posible que esta Axencia esclareza as circunstancias nas que se realizou o envío da publicidade. Así, deberás achegar a seguinte documentación:
  • > Se recibes publicidade dunha entidade da que non es nin fuches cliente e recibíchela transcorridos tres meses desde a túa inscrición na Lista Robinson, deberás achegar documentación acreditativa da data na que che inscribiches na citada lista.
  • > Se no momento da contratación manifestaches á entidade que non desexabas que tratase os teus datos con fins publicitarios, deberás acompañar copia do contrato ou da documentación que acredite dita negativa.
  • > Se exerciches o teu dereito de oposición ou de cancelación ou retiraches o teu consentimento e recibes publicidade despois de dez días hábiles desde a recepción da túa solicitude pola entidade, debes achegar algún dos seguintes documentos: a resposta dada polo responsable do ficheiro á túa solicitude; ou ben copia da solicitude selada por leste; acuse de recibo ou certificado do servizo postal ou de mensaxería que utilizases, ou calquera outro documento ou soporte que deixe constancia da recepción da túa solicitude polo destinatario. Tamén debes acompañar esta documentación se solicitaches que se retirasen os teus datos das guías telefónicas e continuas figurando nas electrónicas polo menos un mes despois da recepción da túa solicitude polo operador, ou na seguinte edición en caso das guías editadas en forma de libro.
  • Cando se trate de publicidade enviada por medios electrónicos e a fórmula ofrecida para oporche consistise no envío dun SMS ou na realización dunha chamada telefónica, deberás incluír imaxes do terminal móbil nas que se mostre a mensaxe de solicitude de baixa enviado ao remitente ou a chamada realizada e a data e hora do seu envío ou realización e, no seu caso, da resposta recibida.

   Se o procedemento ofrecido para oporche consistise no envío dunha mensaxe electrónica, deberás incluír unha copia impresa do mesmo, así como copia da documentación que acredite a súa recepción polo destinatario (por exemplo, acuse de recibo ou lectura), as cabeceiras asociadas a esa mensaxe e, no seu caso, a copia da resposta facilitada polo destinatario da petición (se esta resposta remítese a través de correo electrónico, debes achegar, igualmente, as cabeceiras).

  • > Finalmente é necesario que achegues a publicidade recibida, tendo en conta o seguinte:
   • Se se trata de publicidade postal debes incluír unha copia do envío publicitario recibido que inclúa a data na que se remitiu e, se non pode deducirse do seu contido, a información que permita coñecer dita data, a cal pode figurar no sobre postal correspondente.
   • Se se trata de publicidade telefónica, deberás indicar, para cada chamada, o número da liña receptora da chamada, o nome da compañía coa que tiñas contratado o servizo telefónico da liña no momento da súa recepción e, se es o abonado, documentación (factura, contrato?) que acredite a titularidade da liña. Debes identificar así mesmo á entidade promocionada, indicando claramente se es ou fuches cliente da mesma e especificando o número da liña llamante así como a data e hora en que recibiches a chamada.

   • Se se trata de publicidade remitida a través de SMS, debes indicar o número da liña receptora das mensaxes, o nome da compañía coa que tiñas contratado o servizo telefónico da liña no momento en que recibiches o SMS e, se es o abonado, documentación (factura, contrato?) que acredite a titularidade da liña. Tamén, debes acompañar imaxes do terminal móbil receptor das mensaxes, nas que se mostre, de todas as mensaxes recibidas ou dunha mostra suficientemente representativa, o texto completo de cada mensaxe e a data e hora de recepción e número de liña ou nome do emisor. Xeralmente, esta información pode consultarse a través da opción ver detalle do terminal.
   • Se se trata de publicidade remitida a través do correo electrónico, debes achegar copia impresa do contido completo do corpo de todas as mensaxes recibidas ou, se estes son moi numerosos, dunha mostra suficientemente representativa, acompañando obrigatoriamente as súas cabeceiras.

   Podes obter aquí máis información sobre como presentar unha reclamación na Axencia ou se desexas podes presentar unha denuncia na Sede Electrónica

 • Nos supostos de acoso telefónico podes acudir aos Órganos de Consumo das distintas Administracións Públicas e presentar unha reclamación en materia de consumo. Convén ter presente que realizar propostas non desexadas e reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico ou outros medios de comunicación a distancia constitúe unha infracción en materia de consumo, salvo nas circunstancias e na medida en que estea xustificado legalmente para facer cumprir unha obrigación contractual. Este tipo de prácticas considéranse agresivas por acoso e son desleais cos consumidores.

A Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) deseñou un sistema de mediación voluntaria, en funcionamento desde xaneiro de 2018, para obter unha resposta áxil en reclamacións que poidan afectar o tratamento de datos de carácter persoal dos cidadáns, como pode ser a recepción de publicidade non desexada.

AUTOCONTROL é a encargada de xestionar este sistema gratuíto de mediación voluntaria, ao que se adheriron Movistar, Orange/Jazztel, Simyo, Yoigo/Masmóvil/Pepephone/Happy/Llamaya, Vodafone e Ono, e que está aberto a outras entidades ante as que se expoñan cuestións similares.

Desta forma, os cidadáns que presentasen unha reclamación ante as compañías adheridas a este sistema de mediación voluntaria e non obtivesen unha resposta satisfactoria, poden recorrer a AUTOCONTROL.

Recibida a reclamación, esta entidade comprobará que cumpre os requisitos establecidos e, de ser así, iniciará un proceso de mediación para que as partes alcancen un acordo que solucione a controversia exposta.

Máis información sobre o sistema de mediación

Esta iniciativa é independente do dereito dos cidadáns a presentar unha reclamación ante a Axencia.