Agencia española de protección de datos

Denúncies presentades

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar la seva aplicació, i per a això disposa de les potestats d'inspeccionar i sancionar les infraccions que constati. Si disposes de proves o indicis que puguin acreditar que un fet pugui suposar l'incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) tens la possibilitat de presentar una denúncia posant en coneixement d'aquesta Agència l'existència d'aquests fets.

L'escrit de denúncia ha de contenir els següents elements: nom i cognoms de l'interessat i, si escau, de la persona que li representi, així com la identificació del mitjà preferent o del lloc que s'assenyali a l'efecte de notificacions; fets, raons i petició en la qual es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud; lloc i data; signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà; identificació dels presumptes responsables; i tots aquells documents o qualsevol altre tipus de prova o indici que permeti corroborar els fets denunciats.

Si desitges presentar una denúncia davant l'Agència, pots fer-ho a la Seu electrònica.