Agencia española de protección de datos

'Dereito ao esquecemento'

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) fixo pública o 13 de maio de 2014 unha sentenza que establece, como xa viña aplicando a Axencia nas súas resolucións, que o tratamento de datos que realizan os motores de procura está sometido ás normas de protección de datos da Unión Europea e que as persoas teñen dereito a solicitar, baixo certas condicións, que as ligazóns aos seus datos persoais non figuren nos resultados dunha procura en internet realizada polo seu nome.

Nota informativa sobre o exercicio do 'dereito ao esquecemento'

  Cinco puntos crave para exercer o 'dereito ao esquecemento'

1. Que é o 'dereito ao esquecemento'?

O denominado 'dereito ao esquecemento' é a manifestación dos tradicionais dereitos de e cancelación e oposición aplicados aos buscadores de internet. O 'dereito ao esquecemento' fai referencia ao dereito a impedir a difusión de información persoal a través de internet cando a súa publicación non cumpre os requisitos de adecuación e pertinencia previstos na normativa. En concreto, inclúe o dereito a limitar a difusión universal e indiscriminada de datos persoais nos buscadores xerais cando a información é obsoleta ou xa non ten relevancia nin interese público, aínda que a publicación orixinal sexa lexítima (no caso de boletíns oficiais ou informacións amparadas polas liberdades de expresión ou de información).

  2. Podo exercelo fronte ao buscador sen acudir previamente á fonte orixinal?

  Si. Os motores de procura e os editores orixinais realizan dous tratamentos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes e tamén cun impacto diferente sobre a privacidade das persoas. Por iso pode suceder, e de feito sucede con frecuencia, que non proceda conceder a dereita fronte ao editor e si fronte ao motor de procura, xa que a difusión universal que realiza o buscador, sumado á información adicional que facilita sobre o mesmo individuo cando se busca polo seu nome, pode ter un impacto desproporcionado sobre a súa privacidade.

  3. Se o exerzo fronte a un buscador, a información desaparecerá de internet?

  Non. A sentenza do Tribunal de Xustiza da UE de 13 de maio de 2014 declara expresamente neste sentido que o exercicio dos dereitos de cancelación e oposición realizado fronte aos buscadores só afecta os resultados obtidos nas procuras feitas mediante o nome da persoa e non implica que a páxina deba ser suprimida dos índices do buscador nin da fonte orixinal. A ligazón que se mostra no buscador só deixará de ser visible cando a procura se realice a través do nome da persoa que exerceu o seu dereito. As fontes permanecen inalteradas e o resultado seguirase mostrando cando a procura se realice por calquera outra palabra ou termo distinta ao nome do afectado.

  4. Como podo exercelo?

  A lexislación española establece que para exercer os dereitos de cancelación e oposición (e, por tanto, o 'dereito ao esquecemento') é imprescindible que o cidadán se dirixa en primeiro lugar á entidade que está a tratar os seus datos, neste caso ao buscador. Os buscadores maioritarios han habilitado os seus propios formularios (GoogleBing ou Yahoo ) para recibir as peticións de exercicio de dereitos neste ámbito. Se a entidade non responde á petición realizada ou o cidadán considera que a resposta que recibe non é a adecuada, pode solicitar que a Axencia Española de Protección de Datos tutele a súa dereita fronte ao responsable. En función das circunstancias de cada caso concreto, a Axencia determinará se o estima ou non. Esta decisión da Axencia, á súa vez, é recurrible ante os Tribunais.

  5. Limita o ?dereito ao esquecemento? o dereito a recibir información?

  Non. No caso dos buscadores, a sentenza sinala que é necesario realizar unha ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre os diferentes dereitos e intereses. Dado que é imprescindible valorar as circunstancias de cada solicitude e que se debe ter en conta sistematicamente o interese dos usuarios en acceder a unha información, aquelas que resulten de interese para o público pola súa natureza ou por afectar a unha figura pública non serán aceptadas.

    Resolucións AEPD

  Os cidadáns recorren á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tutele o seu dereito cando, tras dirixirse ao buscador, este non contestou ou non o fixo da forma que o cidadán considera adecuada. A continuación detállanse algúns exemplos de procedementos tramitados pola Axencia a modo de orientación. Se desexa acceder a un número maior de resolucións pode consultar esta sección.  

  Resolucións estimatorias

  Resolucións desestimatorias

    Máis información