Agencia española de protección de datos

El teu dret fonamental a la protecció de dades

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació que permeti identificar-te o fer-te identificable.

El dret fonamental a la protecció de dades reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per disposar i decidir sobre els mateixos.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'autoritat de control independent que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades i garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals.

CONSULTA ELS TEUS DRETS

CONTINGUTS RELACIONATS