Agencia española de protección de datos

O teu dereito fundamental á protección de datos

Un dato de carácter persoal é calquera información que permita identificarche ou facerche identificable.

O dereito fundamental á protección de datos recoñece ao cidadán a facultade de controlar os seus datos persoais e a capacidade para dispor e decidir sobre os mesmos.

A Axencia Española de Protección de Datos é a autoridade de control independente que vela polo cumprimento da normativa sobre protección de datos e garante e tutela o dereito fundamental á protección de datos persoais.

CONSULTA Os teus DEREITOS

CONTIDOS RELACIONADOS