Agencia española de protección de datos

Dret d'accés

El dret d'accés és un dels drets que la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) reconeix als ciutadans perquè el ciutadà pugui controlar per si mateix l'ús que es fa de les seves dades personals, i en particular, el dret a obtenir informació sobre si aquests estan sent objecte de tractament i, si escau, la finalitat del mateix, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

El seu exercici és personalísimo, per la qual cosa només podrà sol·licitar-ho la persona interessada, qui haurà de dirigir-se a l'empresa o organisme públic del que sap o presumeix que té les seves dades, podent optar per visualitzar-los directament en pantalla o obtenir-los per mitjà d'escrit, còpia, fotocòpia o qualsevol altre sistema adequat al tipus de fitxer que es tracti.

El responsable del fitxer haurà de resoldre sobre el sol·licitat en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. També haurà de fer-ho encara que no disposi de dades de l'afectat. Si transcorregut aquest termini, la sol·licitud no ha estat atesa adequadament, l'interessat podrà dirigir-se a l'Agència amb còpia de la sol·licitud cursada i de la contestació rebuda (si existís), perquè aquesta al seu torn es dirigeixi a l'oficina designada amb l'objectiu de fer efectiu l'exercici d'aquest dret.

El dret d'accés no pot ser exercitat en intervals inferiors a 12 mesos, tret que s'acrediti un interès legítim.

Recordi que només podrà accedir a la informació pretesa si es tracta d'informació sobre les seves dades personals, però no d'informació de tercers. I també que, abans de dirigir-se a aquesta Agència, haurà de fer-ho davant l'empresa o organisme responsable/titular del fitxer on estiguin les seves dades.

Models per a l'exercici del dret d'accés (d'obligada presentació successiva)

- Exercici davant el responsable del fitxer

- Sol·licitud de tutela davant l'AEPD

- Instruccions per a l'emplenament dels formularis