Agencia española de protección de datos

Dereito de acceso

O dereito de acceso é un dos dereitos que a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) recoñece aos cidadáns para que o cidadán poida controlar en por si o uso que se fai dos seus datos persoais, e en particular, o dereito a obter información sobre se estes están a ser obxecto de tratamento e, no seu caso, a finalidade do mesmo, así como a información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.

O seu exercicio é personalísimo, polo que só poderá solicitalo a persoa interesada, quen deberá dirixirse á empresa ou organismo público do que sabe ou presume que ten os seus datos, podendo optar por visualizalos directamente en pantalla ou obtelos por medio de escrito, copia, fotocopia ou calquera outro sistema adecuado ao tipo de ficheiro de que se trate.

O responsable do ficheiro deberá resolver sobre o solicitado no prazo dun mes desde a recepción da solicitude. Tamén deberá facelo aínda que non dispoña de datos do afectado. Se transcorrido devandito prazo, a solicitude non foi atendida adecuadamente, o interesado poderá dirixirse á Axencia con copia da solicitude cursada e da contestación recibida (se existise), para que esta á súa vez diríxase á oficina designada co obxectivo de facer efectivo o exercicio dese dereito.

O dereito de acceso non pode ser exercitado en intervalos inferiores a 12 meses, salvo que se acredite un interese lexítimo.

Lembre que só poderá acceder á información pretendida se se trata de información sobre os seus datos persoais, pero non de información de terceiros. E tamén que, antes de dirixirse a esta Axencia, deberá facelo ante a empresa ou organismo responsable/titular do ficheiro onde estean os seus datos.

Modelos para o exercicio do dereito de acceso (de obrigada presentación sucesiva)

- Exercicio ante o responsable do ficheiro

- Solicitude de tutela ante a AEPD

- Instrucións para o enchemento dos formularios