Agencia española de protección de datos

Dereito de cancelación

O dereito de cancelación é un dos dereitos que a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) recoñece aos cidadáns para que poidan defender a súa privacidade controlando en por si o uso que se fai dos seus datos persoais, e en particular, o dereito a que estes se supriman cando resulten inadecuados ou excesivos.

O seu exercicio é personalísimo, polo que só poderá solicitalo a persoa interesada, quen deberá dirixirse á empresa ou organismo público que sabe ou presume que ten os seus datos, indicando a que datos refírese, e achegando para o efecto a documentación que o xustifique.

O responsable do ficheiro deberá resolver sobre a solicitude de cancelación no prazo máximo de dez días a contar desde a recepción da solicitude. Deberá facelo aínda que non dispoña de datos do afectado. Transcorrido o prazo sen que de forma expresa respóndase á petición ou esta sexa insatisfactoria, o interesado poderá interpor a correspondente reclamación de tutela ante esta Axencia, acompañando a documentación acreditativa de solicitar a cancelación ante a entidade de que se trate.

A cancelación dará lugar ao bloqueo dos datos, conservándose unicamente a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas, transcorrido o cal deberá procederse á cancelación.

Lembre que non procederá a cancelación cando os datos de carácter persoal deban ser conservados durante os prazos previstos nas relacións contractuais entre a entidade responsable do tratamento e o interesado que xustificaron o tratamento dos datos, e tamén que, antes de dirixirse a esta Axencia, deberá facelo ante a empresa ou organismo responsable/titular do ficheiro onde estean os seus datos.

Modelos para o exercicio do dereito de cancelación (de obrigada presentación sucesiva)

- Exercicio ante o responsable do ficheiro

      - Solicitude de tutela ante a AEPD

- Instrucións para o enchemento dos formularios