Agencia española de protección de datos

Dret d'oposició

El dret d'oposició és un dels drets que la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) reconeix als ciutadans perquè puguin defensar la seva privadesa controlant per si mateix l'ús que es fa de les seves dades personals, i en particular, el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

El seu exercici és personalísimo, per la qual cosa només podrà fer-ho la persona interessada mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament, en la qual hauran de fer-se constar els motius fundats i legítims que ho justifiquen.

El responsable del fitxer o tractament, en el termini màxim de deu dies des de la recepció de la sol·licitud, haurà de resoldre sobre la mateixa, excloent del tractament les dades relatives a l'afectat o denegant motivadamente la mateixa. Igualment haurà de fer-ho encara que no disposi de dades de l'afectat. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició o aquesta sigui insatisfactòria, l'interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant aquesta Agència, acompanyant la documentació acreditativa d'haver sol·licitat l'oposició davant l'entitat que es tracti.

Recordi que, abans de dirigir-se a aquesta Agència, haurà de fer-ho davant l'empresa o organisme responsable/titular del fitxer on estiguin les seves dades.

Models per a l'exercici del dret d'oposició (d'obligada presentació successiva)

- Exercici davant el responsable del fitxer

      - Sol·licitud de tutela davant l'AEPD

- Instruccions per a l'emplenament dels formularis