Agencia española de protección de datos

Dereito de oposición

O dereito de oposición é un dos dereitos que a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) recoñece aos cidadáns para que poidan defender a súa privacidade controlando en por si o uso que se fai dos seus datos persoais, e en particular, o dereito a que non leve a cabo o tratamento destes ou se cese no mesmo cando non sexa necesario o seu consentimento para o tratamento, pola concorrencia dun motivo lexítimo e fundado, referido a a súa concreta situación persoal, que o xustifique, e sempre que unha Lei non dispoña o contrario.

O seu exercicio é personalísimo, polo que só poderá facelo a persoa interesada mediante solicitude dirixida ao responsable do tratamento, na que deberán facerse constar os motivos fundados e lexítimos que o xustifican.

O responsable do ficheiro ou tratamento, no prazo máximo de dez días desde a recepción da solicitude, deberá resolver sobre a mesma, excluíndo do tratamento os datos relativos ao afectado ou denegando motivadamente a mesma. Igualmente deberá facelo aínda que non dispoña de datos do afectado. Transcorrido o prazo sen que de forma expresa respóndase á petición ou esta sexa insatisfactoria, o interesado poderá interpor a correspondente reclamación de tutela ante esta Axencia, acompañando a documentación acreditativa de solicitar a oposición ante a entidade de que se trate.

Lembre que, antes de dirixirse a esta Axencia, deberá facelo ante a empresa ou organismo responsable/titular do ficheiro onde estean os seus datos.

Modelos para o exercicio do dereito de oposición (de obrigada presentación sucesiva)

- Exercicio ante o responsable do ficheiro

      - Solicitude de tutela ante a AEPD

- Instrucións para o enchemento dos formularios