Agencia española de protección de datos

Dret de rectificació

El dret de rectificació és un dels drets que la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) reconeix als ciutadans perquè puguin defensar la seva privadesa controlant per si mateix l'ús que es fa de les seves dades personals, i en particular, el dret al fet que aquests es modifiquin quan resultin inexactes o incomplets.

El seu exercici és personalísimo, per la qual cosa només podrà sol·licitar-ho la persona interessada, qui haurà de dirigir-se a l'empresa o organisme públic que sap o presumeix que té les seves dades, indicant a quines dades es refereix i la correcció que se sol·licita, i aportant a aquest efecte la documentació que ho justifiqui.

El responsable del fitxer haurà de resoldre sobre el sol·licitat en el termini màxim de deu dies a explicar des de la recepció de la sol·licitud. També haurà de fer-ho encara que no disposi de dades de l'afectat. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició o aquesta sigui insatisfactòria, l'interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant aquesta Agència, acompanyant la documentació acreditativa d'haver sol·licitat la rectificació de dades davant l'entitat que es tracti.

Recordi que, abans de dirigir-se a aquesta Agència, haurà de fer-ho davant l'empresa o organisme responsable/titular del fitxer on estiguin les seves dades.

Models per a l'exercici del dret de rectificació (d'obligada presentació successiva)

- Exercici davant el responsable del fitxer

      - Sol·licitud de tutela davant l'AEPD

- Instruccions per a l'emplenament dels formularis