Agencia española de protección de datos

Dereito de rectificación

O dereito de rectificación é un dos dereitos que a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) recoñece aos cidadáns para que poidan defender a súa privacidade controlando en por si o uso que se fai dos seus datos persoais, e en particular, o dereito a que estes se modifiquen cando resulten inexactos ou incompletos.

O seu exercicio é personalísimo, polo que só poderá solicitalo a persoa interesada, quen deberá dirixirse á empresa ou organismo público que sabe ou presume que ten os seus datos, indicando a que datos refírese e a corrección que se solicita, e achegando para o efecto a documentación que o xustifique.

O responsable do ficheiro deberá resolver sobre o solicitado no prazo máximo de dez días a contar desde a recepción da solicitude. Tamén deberá facelo aínda que non dispoña de datos do afectado. Transcorrido o prazo sen que de forma expresa respóndase á petición ou esta sexa insatisfactoria, o interesado poderá interpor a correspondente reclamación de tutela ante esta Axencia, acompañando a documentación acreditativa de solicitar a rectificación de datos ante a entidade de que se trate.

Lembre que, antes de dirixirse a esta Axencia, deberá facelo ante a empresa ou organismo responsable/titular do ficheiro onde estean os seus datos.

Modelos para o exercicio do dereito de rectificación (de obrigada presentación sucesiva)

- Exercicio ante o responsable do ficheiro

      - Solicitude de tutela ante a AEPD

- Instrucións para o enchemento dos formularios