Agencia española de protección de datos

Exercici de drets

Els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARC) estan reconeguts en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i permeten conèixer què informació personal nostra està sent tractada per un responsable (sense que això suposi l'accés als documents), de qui o d'on han obtingut aquestes dades i a qui els hi ha cedit. També permeten modificar o rectificar errors, cancel·lar dades que no s'haurien d'estar tractant o oposar-nos a tractaments de dades personals realitzades sense el nostre consentiment.

Per exercir-los, és important conèixer una sèrie d'aspectes, que poden consultar-se amb major detall en la Guia per al ciutadà de l'AEPD:

  • Han de ser exercits directament per l'interessat davant cadascun dels responsables/titulars dels fitxers. Si s'actua en nom d'una altra persona és necessari acreditar que ens ha autoritzat a representar-la.
  • La legislació estableix que per exercir aquests drets és imprescindible que el ciutadà es dirigeixi en primer lloc a l'entitat que està tractant les seves dades utilitzant qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud. Si l'entitat no respon a la petició realitzada en el termini establert per llei o el ciutadà considera que la resposta que rep no és l'adequada, pot sol·licitar que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tuteli el seu dret enfront del responsable.
  • Són drets independents, per la qual cosa no és necessari exercitar en primer lloc el dret d'accés per poder rectificar o cancel·lar.
  • L'exercici d'aquests drets ha de ser senzill, gratuït i no pot suposar ingrés addicional algun per al responsable, que ha de facilitar un procediment per a l'exercici dels drets. És recomanable utilitzar aquest procediment, si ben el responsable no pot desatendre una sol·licitud que, degudament presentada, utilitzi un altre mitjà.
  • El contingut de la sol·licitud ha d'incloure: el nom i cognoms de l'interessat; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui i, si fos necessari, de la persona que ho representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que es realitza; direcció a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que formula si fos necessari.
  • El responsable ha d'atendre la petició, fins i tot quan no existeixin dades personals del sol·licitant, així com garantir que la seva organització sigui capaç d'informar sobre com exercir els drets.

Si desitges presentar una reclamació davant l'Agència perquè aquesta tuteli els teus drets enfront del responsable després d'haver complert els punts anteriors, la Seu electrònica de l'Agència t'ofereix diverses opcions per sol·licitar-la.