Agencia española de protección de datos

Exercicio de dereitos

Os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición (dereitos ARCO) están recoñecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos e permiten coñecer que información persoal nosa está a ser tratada por un responsable (sen que iso supoña o acceso aos documentos), de quen ou de onde obtiveron eses datos e a quen llos cedeu. Tamén permiten modificar ou rectificar erros, cancelar datos que non se deberían estar a tratar ou opornos a tratamentos de datos persoais realizados sen o noso consentimento.

Para exercelos, é importante coñecer unha serie de aspectos, que poden consultarse con maior detalle na Guía para o cidadán da AEPD:

  • Deben ser exercidos directamente polo interesado ante cada un dos responsables/titulares dos ficheiros. Se se actúa en nome doutra persoa é necesario acreditar que nos autorizou a representala.
  • A lexislación establece que para exercer estes dereitos é imprescindible que o cidadán se dirixa en primeiro lugar á entidade que está a tratar os seus datos utilizando calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude. Se a entidade non responde á petición realizada no prazo establecido por lei ou o cidadán considera que a resposta que recibe non é a adecuada, pode solicitar que a Axencia Española de Protección de Datos tutele a súa dereita fronte ao responsable.
  • Son dereitos independentes, polo que non é necesario exercitar en primeiro lugar o dereito de acceso para poder rectificar ou cancelar.
  • O exercicio destes dereitos debe ser sinxelo, gratuíto e non pode supor ingreso adicional algún para o responsable, que debe facilitar un procedemento para o exercicio dos dereitos. É recomendable utilizar devandito procedemento, aínda que o responsable non pode desatender unha solicitude que, debidamente presentada, utilice outro medio.
  • O contido da solicitude debe incluír: o nome e apelidos do interesado; fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, se fose necesario, da persoa que o represente, así como o documento ou instrumento electrónico acreditativo de tal representación; detalle da petición que se realiza; dirección a efectos de notificacións; data e firma do solicitante; e documentos acreditativos da petición que formula se fose necesario.
  • O responsable debe atender a petición, mesmo cando non existan datos persoais do solicitante, así como garantir que a súa organización sexa capaz de informar sobre como exercer os dereitos.

Se desexas presentar unha reclamación ante a Axencia para que esta tutele a túa dereitos fronte ao responsable tras cumprir os puntos anteriores, a Sede electrónica da Axencia ofréceche varias opcións para solicitala.