Agencia española de protección de datos

Canal del Ciutadà

Què és una dada de caràcter personal?

Qualsevol informació que permeti identificar-te o fer-te identificable.


Quina finalitat té el dret fonamental a la protecció de dades?

Reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per disposar i decidir sobre els mateixos.


Què és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

L'AEPD és l'autoritat de control independent que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades i garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals

INFORMA i AJUDA al ciutadà a exercitar els seus drets i a les entitats públiques i privades a complir les obligacions que estableix la Llei.

TUTELA al ciutadà en l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quan no han estat adequadament atesos. I GARANTEIX el dret a la protecció de dades investigant i sancionant aquelles actuacions que puguin ser contràries a la llei.


T.O. DADA és important (animació)

Vídeo presentació de l'AEPD


Descarregar animació de T.O.DADA (zip)