Agencia española de protección de datos

Canle do Cidadán

Que é un dato de carácter persoal?

Calquera información que permita identificarche ou facerche identificable.


Que finalidade ten o dereito fundamental á protección de datos?

Recoñece ao cidadán a facultade de controlar os seus datos persoais e a capacidade para dispor e decidir sobre os mesmos.


Que é a Axencia Española de Protección de Datos?

A AEPD é a autoridade de control independente que vela polo cumprimento da normativa sobre protección de datos e garante e tutela o dereito fundamental á protección de datos persoais

INFORMA e AXUDA ao cidadán a exercitar os seus dereitos e ás entidades públicas e privadas a cumprir as obrigacións que establece a Lei.

TUTELA ao cidadán no exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición cando non foron adecuadamente atendidos. E GARANTE o dereito á protección de datos investigando e sancionando aquelas actuacións que poidan ser contrarias á lei.


T.U. DATO é importante (animación)

Vídeo presentación da AEPD


Descargar animación de T.Ou.DATO (zip)