Agencia española de protección de datos

Criteris d'aplicació de l'art 15 llei 19/2013.

La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estableix que "El Consell de Transparència i Bon Govern i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades adoptaran conjuntament els criteris d'aplicació, en el seu àmbit d'actuació, de les regles contingudes en l'article 15 d'aquesta Llei"

Sol·licitud 1/2015 23-3-2015

CI/001/2015 24-6-2015

CI/002/2015 24-6-2015

CI/002/2016 05-7-2016 (Agendes)