Agencia española de protección de datos

Canal de Documentació

La pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades conté documents relacionats amb les àrees o matèries relacionades a continuació: 

 • Memòries anuals d'actuacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Legislació Nacional i Internacional relacionada amb la protecció de dades.
 • Resolucions del Director de l'Agència d'Espanyola de Protecció de Dades en el desenvolupament de les funcionis inspectores i autorització de transferències internacionals de dades.
 • Sentències de diverses instàncies judicials, tant a nivell nacional com de la Unió Europea.
 • Recomanacions adoptades pel Director de l'Agència a fi d'adequar el funcionament de certs sectors d'activitat a la normativa espanyola de protecció de dades.
 • Informes jurídics emesos per complir amb l'objectiu de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'atendre totes les qüestions que es plantegen relacionades amb el dret a la protecció de dades.
 • Codis Tipus inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Lluita contra el CORREU BROSSA.
 • Selecció de la normativa aplicable en matèria de cookies al costat dels informes jurídics, les resolucions i les publicacions més rellevants realitzades per l'AEPD.
 • Convenis i protocols signats amb diferents àmbits sectorials, altres autoritats i universitats.
 • Congressos, conferències i grups de treball i cooperació a nivell internacional en els quals participa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si desitja realitzar alguna cerca documental en el TEXT d'aquests documents, seleccioni la secció o seccions sobre les quals desitja realitzar la cerca o marqui l'opció TOTS ELS DOCUMENTS si desitja que la cerca es realitzi sobre qualsevol tipus de document contingut en la mateixa.

Les opcions de cerca són:

Amb totes les paraules.- Se seleccionaran els documents que continguin totes les paraules incloses en aquest apartat.
Amb la frase exacta
.- Se seleccionaran els documents que continguin exactamenti la frase introduïda, incloent preposicions, caràcters especials, etc.
Amb alguna de les palabr
as.- Se seleccionaran els documents que continguin alguna de les paraules incloses en aquest apartat.
Sense les paraules
.- S'exclouran de la selecció els documents que continguin alguna de les paraules incloses en aquest apartat.

Quan s'hagin utilitzat diverses opcions de cerca, es realitzarà una intersecció dels criteris de cerca introduïts, seleccionant només els documents que compleixin tots els criteris alhora.

En qualsevol de les opcions utilitzades, la cerca de paraules accentuades es realitzarà d'igual forma s'hagin posat o no els accents.

Para realizar búsquedas en los documentos pinche aquí