Agencia española de protección de datos

Canle de Documentación

A páxina web da Axencia Española de Protección de Datos contén documentos relacionados coas áreas ou materias relacionadas a continuación: 

 • Memorias anuais de actuacións da Axencia Española de Protección de Datos.
 • Lexislación Nacional e Internacional relacionada coa protección de datos.
 • Resolucións do Director da Axencia de Española de Protección de Datos no desenvolvemento das funcións inspectoras e autorización de transferencias internacionais de datos.
 • Sentenzas de diversas instancias xudiciais, tanto a nivel nacional como da Unión Europea.
 • Recomendacións adoptadas polo Director da Axencia con obxecto de adecuar o funcionamento de certos sectores de actividade á normativa española de protección de datos.
 • Informes xurídicos emitidos para cumprir co obxectivo da Axencia Española de Protección de Datos de atender todas as cuestións que se expoñen relacionadas co dereito á protección de datos.
 • Códigos Tipo inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.
 • Loita contra o SPAM.
 • Selección da normativa aplicable en materia de cookies xunto aos informes xurídicos, as resolucións e as publicacións máis relevantes realizadas pola AEPD.
 • Convenios e protocolos asinados con distintos ámbitos sectoriais, outras autoridades e universidades.
 • Congresos, conferencias e grupos de traballo e cooperación a nivel internacional nos que participa a Axencia Española de Protección de Datos.

Se desexa realizar algunha procura documental no TEXTO destes documentos, seleccione a sección ou seccións sobre as que desexa realizar a procura ou marque a opción TODOS Os DOCUMENTOS se desexa que a procura se realice sobre calquera tipo de documento contido na mesma.

As opcións de procura son:

Con todas as palabras.- Seleccionaranse os documentos que conteñan todas as palabras incluídas neste apartado.
Coa frase exacta
.- Seleccionaranse os documentos que conteñan exactamente a frase introducida, incluíndo preposicións, caracteres especiais, etc.
Con algunha das palabr
as.- Seleccionaranse os documentos que conteñan algunha das palabras incluídas neste apartado.
Sen as palabras
.- Excluiranse da selección os documentos que conteñan algunha das palabras incluídas neste apartado.

Cando se utilizaron varias opcións de procura, realizarase unha intersección dos criterios de procura introducidos, seleccionando só os documentos que cumpran todos os criterios á vez.

En calquera das opcións utilizadas, a procura de palabras acentuadas realizarase de igual forma puxéronse ou non os acentos.

Para realizar búsquedas en los documentos pinche aquí