Agencia española de protección de datos

INFORMES PRECEPTIUS

Aquesta Agència té entre les seves funcions la d'informar amb caràcter preceptiu els projectes de normes que incideixin en la matèria pròpia de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tal com disposen els articles 37 d'aquesta Llei i 5 de l'Estatut de l'Agència, aprovat per Reial decret 428/1993. Amb això s'ofereix una major seguretat jurídica, integrant els principis i garanties d'aquest dret fonamental en les regulacions sectorials.

Aquest apartat recull els informes preceptius emesos una vegada que els projectes de Llei han estat publicats en el Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats i les disposicions de rang inferior en el Butlletí Oficial corresponent.

La secció agrupa els informes publicats en dos grans grups: Administració de l'Estat i Altres Administracions Públiques (pot navegar per ells a través del menú situat a l'esquerra o en la part superior si navega des d'un dispositiu mòbil). En el primer d'ells poden trobar-se els documents agrupats per lleis, reials decrets i altres disposicions de contingut normatiu, mentre que en el segon es reflecteixen els informes de projectes de Comunitats Autònomes. Cadascuna de les seccions, al seu torn, ofereix els documents agrupats l'any en el qual l'organisme corresponent va sol·licitar l'informe a l'Agència.

Aquesta secció s'actualitzarà de forma permanent, ja que l'Agència procedirà a incloure tant els nous documents una vegada es publiquin de forma oficial els projectes de llei i altres disposicions com els realitzats en anys anteriors.