Agencia española de protección de datos

INFORMES PRECEPTIVOS

Esta Axencia ten entre as súas funcións a de informar con carácter preceptivo os proxectos de normas que incidan na materia propia da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, tal e como dispoñen os artigos 37 da devandita Lei e 5 do Estatuto da Axencia, aprobado por Real Decreto 428/1993. Con iso ofrécese unha maior seguridade xurídica, integrando os principios e garantías deste dereito fundamental nas regulacións sectoriais.

Este apartado recolle os informes preceptivos emitidos unha vez que os proxectos de Lei foron publicados no Boletín Oficial do Congreso dos Deputados e as disposicións de rango inferior no Boletín Oficial correspondente.

A sección agrupa os informes publicados en dous grandes grupos: Administración do Estado e Outras Administracións Públicas (pode navegar por eles a través do menú situado á esquerda ou na parte superior se navega desde un dispositivo móbil). No primeiro deles poden atoparse os documentos agrupados por leis, reais decretos e outras disposicións de contido normativo, mentres que no segundo reflíctense os informes de proxectos de Comunidades Autónomas. Cada unha das seccións, á súa vez, ofrece os documentos agrupados no ano no que o organismo correspondente solicitou o informe á Axencia.

Esta sección actualizarase de forma permanente, xa que a Axencia procederá a incluír tanto os novos documentos unha vez publíquense de forma oficial os proxectos de lei e outras disposicións como os realizados en anos anteriores.