Agencia española de protección de datos

Sentències de l'Audiència Nacional

Els enllaços obren documents PDF en finestra nova.

Audiència Nacional. Sentència de 09-05-2008. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Vulneració del deure secret mitjançant publicació de còpia d'un escrit en tauler d'anuncis d'un Ajuntament. Consentiment inequívoc. Prevalença de la llibertat sindical

Audiència Nacional. Sentència de 04-01-2008. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Consentiment inequívoc. Prevalença de la llibertat sindical.

Audiència Nacional. Sentència de 28-09-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Dret d'informació en la recollida de dades.

Audiència Nacional. Sentència de 25-07-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Revocació del consentiment. Culpabilitat.

Audiència Nacional. Sentència de 21-07-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Caducitat del procediment. Prescripció.

Audiència Nacional. Sentència de 15-06-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Recopilació de dades entre els ex-alumnes d'una Acadèmia per a la celebració de l'aniversari de la seva promoció.

Audiència Nacional. Sentència de 29-06-2005. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Qualitat de dades. Inclusió de dades d'un menor en un fitxer de solvència patrimonial.

Audiència Nacional. Sentència de 22-06-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Qualitat de dades de fitxers de contingut patrimonial. Prescripció. Culpabilitat.

Audiència Nacional. Sentència de 08-06-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Recollida fraudulenta de dades personals.

Audiència Nacional. Sentència de 31-05-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Notificació als interessats de la inclusió de les seves dades en fitxers de morositat. Prova. Igualtat davant la Llei.

Audiència Nacional. Sentència de 19-05-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Aplicació de la LOPD a Fitxers i tractaments no automatitzats. Deure secret.

Audiència Nacional. Sentència de 18-05-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Cessió inconsentida. Finalitat. Culpabilitat.

Audiència Nacional. Sentència de 18-05-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Tractament de dades. Consentiment inequívoc. Fuentes d'accés públic. Tractaments amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.

Audiència Nacional. Sentència de 10-05-2006. Sala contenciosa administrativa. Secció primera. Qualitat de dades. Inclusió en fitxer de morosos. Responsable del tractament.

Audiència Nacional. Sentència de 06-04-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Utilització de dades del padró per a finalitats incompatibles.

Audiència Nacional. Sentència de 27-04-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Consentiment inequívoc. Finalitats incompatibles

Audiència Nacional. Sentència de 27-04-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Cessió inconsentida. Requeriment administratiu.

Audiència Nacional. Sentència de 21-04-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Qualitat de les dades de fitxers de contingut patrimonial.

Audiència Nacional. Sentència de 20-04-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Qualitat de les dades. Inserció en un fitxer de morosos.

Audiència Nacional. Sentència de 6-04-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Fonts accessibles al públic. Recollida fraudulenta de dades.

Audiència Nacional. Sentència de 29-03-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Dades de salut. Cessió de dades. Consentiment exprés. Accés de dades per compte de tercers.

Audiència Nacional. Sentència de 29-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Qualitat de les dades. Inclusió en un fitxer de morosos.

Audiència Nacional. Sentència de 29-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Classe i naturalesa de les dades tractades. Finalitat incompatible.

Audiència Nacional. Sentència de 29-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Deure Secret.

Audiència Nacional. Sentència de 23-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Incompliment de les mesures de seguretat en la destrucció de documents.

Audiència Nacional. Sentència de 23-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Responsabilitat sobre la qualitat de les dades.

Audiència Nacional. Sentència de 17-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Concepte de dada personal i de fitxer. Fonts accessibles al públic. Finalitat incompatible.

Audiència Nacional. Sentència de Sentència de 17-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Fonts accessibles al públic.

Audiència Nacional. Sentència de 16-03-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Prevalença de la llibertat d'expressió quant a fets amb rellevància pública. Indefensió.

Audiència Nacional. Sentència de 16-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Qualitat de les dades. Procediment sancionador: abast de la responsabilitat.

Audiència Nacional. Sentència de 09-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Recollida fraudulenta de dades personals.

AAudiencia Nacional. Sentència de 08-03-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Qualitat de dades. Inclusió en un fitxer de morosos. Cancel·lació cautelar.

Audiència Nacional. Sentència de Sentència de 02-03-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Cessió de dades personals sense consentiment.

Audiència Nacional. Sentència de 02-03-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Tractament de dades de salut. Control de l'absentisme laboral.

Audiència Nacional. Sentència de 22-02-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Fitxers de solvència patrimonial. Prescripció.

Audiència Nacional. Sentència de Sentència de 16-02-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Cessió inconsentida de dades protegides.

Audiència Nacional. Sentència de 15-02-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Absència del consentiment.

Audiència Nacional. Sentència de 15-02-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Qualitat de Dades: Dades exactes i llocs al dia. Fitxers de Solvència.

Audiència Nacional. Sentència de 08-02-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Qualitat de Dades. Finalitat Incompatible.

Audiència Nacional. Sentència de 08-02-2006. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Qualitat de les dades. Fitxers de solvència patrimonial.

Audiència Nacional. Sentència de 01-02-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Tractament de dades sense consentiment.

Audiència Nacional. Sentència de 18-01-2006. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Requisits i garanties del contracte al que es refereix l'article 12 de la LOPD.

Audiència Nacional. Sentència de 15-12-2005. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Obstrucció a la labor inspectora de l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Audiència Nacional. Sentència de 16-11-2005. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Trucades automàtiques aleatòries. Absència de consentiment.

Audiència Nacional. Sentència de 03-11-2005. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Tractament de dades per a finalitat incompatible.

Audiència Nacional. Sentència de 27-04-2005. Sala del Contenciós- Administratiu, secció primera. Dades personals d'un empresari persona física.

Audiència Nacional. Sentència de 01-12-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Inserció de dades en un fitxer de morosos.

Audiència Nacional. Sentència de 20-10-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Aplicació del Reial decret 994/1999, d'11 de juny, als fitxers i tractaments realitzats pels metges.

Audiència Nacional. Sentència de 21-07-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Tractament de dades per compte de tercers i subcontractació.

Audiència Nacional. Sentència de 30-06-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Obligació d'acreditar el consentiment dels interessats per al tractament i cessió de les seves dades.

Audiència Nacional. Sentència de 09-06-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Exercici del Dret d'Accés.

Audiència Nacional. Sentència de 19-05-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Aplicació de la LOPD a Fitxers i tractaments no automatitzats.

Audiència Nacional. Sentència de 21-04-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Utilització de les dades del padró per a finalitats incompatibles.

Audiència Nacional. Sentència de 17-03-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Enviaments de SMS sense consentiment de l'interessat i intervenint la seva expressa prohibició.

Audiència Nacional. Sentència de 03-03-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Incompliment de l'obligació de fer efectiu el dret de cancel·lació.

Audiència Nacional. Sentència d'11-02-2004. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Utilització de dades de tràfic i facturació sense consentiment i aplicació de la LOPD a professionals.

Sentència de l'Audiència Nacional de 19-11-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Utilització de dades sense consentiment de l'interessat. Entitat bancària que emet justificants d'havers de personal facilitats per una Administració Autonòmica.

Sentència de l'Audiència Nacional de 08-10-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Responsabilitat per incloure dades inexactes en fitxers sobre solvència patrimonial i de crèdit.

Sentència de l'Audiència Nacional de 26-06-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Fitxers de publicitat i prospecció comercial. Responsable del tractament.

Sentència de l'Audiència Nacional de 09-05-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Notificació als afectats de la seva inclusió en fitxers de morositat.

Sentència de l'Audiència Nacional de 28-02-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Imputabilidad en cas de cessió de dades.

Sentència de l'Audiència Nacional de 28-02-2003. Sala contenciosa administrativa. Secció primera. Tractament de dades relatives a infraccions penals o administratives sense consentiment de l'interessat i la seva posterior difusió a través d'Internet.

Sentència de l'Audiència Nacional de 27-02-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Responsabilitat en l'obtenció del consentiment per a la cessió de dades.

Sentència de l'Audiència Nacional de 14-02-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Control d'accés a edificis. Aplicació de la instrucció 1/1996 de l'AEPD.

Sentència de l'Audiència Nacional de 31-01-2003. Sala contenciosa administrativa. Secció primera. Procedir a la recollida de dades sense proporcionar la informació exigida legalment. Tractar i recaptar dades especialment protegides sense els consentiments previstos en l'art. 7.3. Cessió de dades sense consentiment i incompliment de les degudes mesures de seguretat.

Sentència de l'Audiència Nacional de 24-01-2003. Sala contenciosa administrativa, secció primera. Notificació als afectats de la seva inclusió en fitxers de morositat.

Sentència De l'Audiència Nacional de 24-01-2003. Sala contenciosa administrativa. Secció primera. Tractament de dades de caràcter personal a través d'imatges captades per una webcam i la seva transmissió a través d'Internet.

Sentència de l'Audiència Nacional de 21-11-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Tractament de dades de professionals sense el seu consentiment per a la seva inclusió en una publicació periòdica.

Sentència de l'Audiència Nacional de 15-11-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Requisits per a l'existència d'un encarregat del tractament. Prestació de serveis de "scoring".

Sentència de l'Audiència Nacional de 13-09-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Cessió de dades per a la prestació de nous serveis no sol·licitats per l'afectat.

Sentència de l'Audiència Nacional de 21-06-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Campanyes publicitàries. Responsable del fitxer i cessions de dades.

Sentència de l'Audiència Nacional de 13-06-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Vulneració del deure seguretat. Documentació no destruïda.

Sentència de l'Audiència Nacional de 10-05-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Tractament de dades mèdiques per al control de l'absentisme.

Sentència de l'Audiència Nacional de 10-05-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Conservació de dades d'obligacions satisfetes en fitxers de solvència patrimonial i crèdit. Saldo zero.

Sentència de l'Audiència Nacional de 15-03-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció Primera. Sentència en recurs contra la Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i Sentència del Tribunal Suprem, Sala contenciosa administrativa, Secció Sisena (Recurs de Cassació 3223/2002).