Agencia española de protección de datos

Sentències i Actuacions del Tribunal Constitucional

Els enllaços obren documents PDF en finestra nova.

PRINCIPALS SENTÈNCIES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

Sentencia 29/2013, d'11 de febrer de 2013. Recurs d'empara 10522-2009. (STC 292/2000). Vulneració del dret a la protecció de dades de caràcter personal: utilització d'imatges captades per les càmeres de videovigilancia instal·lades en el recinte universitari per a una finalitat, la supervisió laboral, de la qual no es va informar al treballador (STC 292/2000) Vot particular.

Sentencia 17/2013, de 31 de gener de 2013. Recurs d'inconstitucionalitat 1024-2004. Dret a la protecció de dades; garanties del procediment administratiu sancionador i competències en matèria de procediment administratiu: interpretació conforme dels preceptes legals relatius a la comunicació interadministrativa de dades, l'accés a les dades del padró i als registres de persones i béns dels estranger internes (SSTC 292/2000 i 236/2007) Vot particular.

Acte 29/2008, de 28 de gener de 2008. Secció Tercera. Recurs d'empara 2216-2005. Inadmet a tràmit el recurs d'empara 2216-2005 promogut per la Federació de Serveis Administracions Públiques de Comissions Obreres de Madrid en contenciós sobre sol·licitud de llistat d'ocupació de llocs de treball en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Sentencia 290/2000, de 30 de novembre de 2000 del Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Sentencia 292/2000, de 30 de novembre de 2000 del Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat respecte dels arts. 21.1 i 24.1 i 2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ALTRES SENTÈNCIES I ACTUACIONS AMB INCIDÈNCIA EN PROTECCION DE DADES.

Sala Primera, Sentencia 241/2012, de 17 de desembre de 2012. Suposada vulneració del dret a la intimitat i al secret de les comunicacions: intervenció empresarial de les comunicacions informàtiques resultant d'una troballa casual i que s'efectua sobre un programa introduït en un suport d'ús comú per tots els treballadors.

Sentencia 170/2013, de 7 d'octubre de 2013 Sala Primera. Recurs d'empara 2907/2011. Suposada vulneració dels drets a la intimitat i al secret de les comunicacions: intervenció empresarial de comunicacions electròniques fundada en la facultat supervisora implícita en la prohibició convencional de l'ús extralaboral del corrreo electrònic.

Sentencia 233/2005, de 26 de setembre de 2005 del Tribunal Constitucional. Recurs d'empara núm. 573/2001. Suposada vulneració dels drets a la intimitat, a un procés amb garanties i sense dilacions i a la presumpció d'innocència; inspecció tributària sobre els moviments d'un compte bancari (STC 110/1984); efectes de la STC 195/1994; aportació de prova documental; prova dels increments patrimonials no justificats (STC 87/2001); dilacions en procés finit (STC 146/2000).

Sentencia 68/2005, de 31 de març de 2005 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 2147/2005. Suposada vulneració dels drets a la tutela judicial efectiva, a un procés amb garanties, a la defensa i a la prova; a participar en els assumptes públics, a la llibertat ideològica i a la intimitat: perentoriedad dels recursos electorals i rebuig raonat de proves; prova sobre garanties de la intervenció de comunicacions d'un pres; dades personals dels avalistes; agrupació electoral que de fet continua o succeeix l'activitat d'un partit polític il·legal (SSTC 85/2003 i 99/2004).

Sentencia 153/2004, de 20 de setembre de 2004 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 6411/2002. Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva: reparació insuficient del dret a la intimitat del treballador les dades mèdiques del qual obren en arxiu informàtic de la seva empresa, en execució de la STC 202/1999.

Sentencia 99/2004, de 27 de maig de 2004 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 3293-2004. Suposada vulneració dels drets a un procés amb garanties, a la igualtat d'armes, a la defensa i a la prova; del dret a la intimitat personal; i dels drets a accedir als càrrecs representatius i a la llibertat ideològica: perentoriedad dels recursos electorals i rebuig raonat de proves o de la seva impugnació; dades personals dels candidats; agrupació electoral que de fet continua o succeeix l'activitat d'un partit polític il·legal (STC 85/2003). Vot particular concurrent.

Sentencia 85/2003 de 8 de maig de 2003. Suposada vulneració dels drets a un jutge imparcial, a la defensa i a un procés amb garanties; vulneració parcial del dret a accedir als càrrecs representatius: perentoriedad dels recursos electorals; agrupacions electorals que de fet continuen o succeeixen l'activitat d'un partit polític il·legal (STC 48/2003). Vot particular.

Sentencia 14/2003, de 30 de gener de 2003 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 4184/2000. Vulneració dels drets a la pròpia imatge i a l'honor: difusió per la policia de la fotografia d'un detingut, per la seva implicació en una recerca per assassinat, presa pel seu ressenya en els arxius policials.

Sentencia 123/2002, de 20 de maig de 2002 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 5546/99. Suposada vulneració dels drets a la inviolabilitat del domicili, al secret de les comunicacions, a la igualtat i la legalitat penal, i a la presumpció d'innocència: autorització d'entrada i registre proporcionada a la gravetat del delicte; registre de trucades intervingut amb autorització judicial; fallada fundada en la llei i en indicis de càrrec.

Sentencia 203/2001, de 15 d'octubre de 2001 del Tribunal Constitucional. Recursos d'Empara acumulats núms. 3900/98, 3902/98, 3003/98 i 3904/98. Vulneració dels drets a participar en els assumptes públics i a l'exercici del càrrec parlamentari: inadmissió motivada de sol·licitud d'informació a l'Administració pública per preservar la reserva de dades tributàries, que manca de justificació (STC 161/1988).

Sentencia 202/1999, de 8 Novembre de 1999 del Tribunal Constitucional (Sala 1ª. Rec. 4138-1996). Tractament automatitzat de les dades relatives a la salut. Vulneració del dret a la intimitat.

Sentencia 144/1999, de 22 Juliol de 1999 del Tribunal Constitucional (Sala 1ª. Rec. 3460-1996). Inelegibilitat en eleccions locals i autonòmiques. Sol·licitud de dades del recurrent al Registre Central de Penats i Rebels. Vulneració del dret a la intimitat personal.

Sentencia 45/1999, de 22 Març de 1999 del Tribunal Constitucional (Sala 1ª. Rec. 2460-1996). Dret a la llibertat sindical. Utilització de dades de caràcter personal objecte de tractament automatitzat per a finalitats diferents d'aquelles per les quals es van recaptar.

Sentencia 143/1994, de 9 Maig de 1994 del Tribunal Constitucional (Sala 1ª. Rec. 3192-1992). Limitació de l'ús de la informàtica. Drets a la intimitat i a la igualtat. Garanties individuals per a la protecció de les persones en el tractament de dades de caràcter personal.

Sentencia 254/1993, de 20 Juliol de 1993 del Tribunal Constitucional (Sala 1ª. Rec. 1827-1990). Denegació relativa a les dades de caràcter personal existents en fitxers automatitzats de l'Administració de l'Estat.

Acte 421/2003, de 16 de desembre de 2003 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Inconstitucionalitat Núm. 7241-2002. Inadmet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat 7241-2002 promoguda per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Barcelona. (Apartat quart de l'art. 112 LGT, segons la redacció donada per la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

Acte 212/2003, de 30 de juny de 2003 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 2541/2000. Tractament automatitzat de dades de caràcter personal que es realitza per part de l'empresari pagador-retenedor (Art. 18.4 CE i Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre).

Acte 197/2003, de 16 de juny de 2003 del Tribunal Constitucional. Recurs d'Emparo núm. 3799/2000. Tractament automatitzat de dades de caràcter personal que es realitza per part de l'empresari pagador-retenedor (Art. 18.4 CE i Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre).