Agencia española de protección de datos

Sentències del Tribunal Suprem

Els enllaços obren documents PDF en finestra nova.

Sentència de 25-01-2006. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Tractament de dades d'ideologia política.

Sentència de 15-12-2004. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Utilització de les dades del cens electoral i cessió de dades per a la realització d'una actuació específica amb posterior devolució dels mateixos al cedent.

Sentència de 05-06-2004. Sala contenciosa administrativa. Sala Tercera. Diferenciació entre el responsable del fitxer i el responsable del tractament. Posició del beneficiari de la publicitat.

Sentència de 18-09-2003 Sala contenciosa administrativa. Secció sisena No existeix contradicció entre la doctrina de la sentència recorreguda i la que s'invoca com de contradicció.Sentencia 31-03-2004. Sala del Militar (Contenciós-Disciplinari). Secció primera. El Dret Fonamental a la Protecció de Dades de Caràcter Personal ha de prevaler sobre el contingut de determinades ordres militars.

Sentència de 5-06-2003. Sala contenciosa administrativa. Invocació de l'aplicació de l'article 45.5 de la LOPD.

Sentència de 23-04-2003. Sentència de 23-04-2003. Sala contenciosa administrativa. Tractament de dades procedents de fonts no accessibles al públic.

Sentència de 22-11-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Falta d'identitat de fets, fonaments i pretensions perquè procedeixi casar la sentència impugnada.

Sentència de 23-09-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Utilització de dades de les llistes del cens electoral.

Sentència de 29-07-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. El responsable del fitxer està subjecte al règim sancionador i no qui li facilita la dada en virtut d'un contracte celebrat amb aquell.

Sentència d'1-07-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Tractament de dades de clients en casinos de joc.

Sentència de 26-04-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Utilització de les dades del cens electoral amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.

Sentència de 12-04-2002. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Invocació de l'article 45.5 de la LOPD

Sentencia de 28-10-2000. Sala contenciosa administrativa. Secció sisena. Determinació del tipus d'infractor segons es tingui coneixement previ o no de la inexactitud de la dada.

Sentencia 31-03-2004. Sala del Militar (Contenciós-Disciplinari). Secció primera. El Dret Fonamental a la Protecció de Dades de Caràcter Personal ha de prevaler sobre el contingut de determinades ordres militars.