Agencia Española de Protección de Datos
.

Com es consulta

En aquesta publicació es relacionen tots els fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades a la data d'actualització que figura a l'encapçalament de la consulta, classificats segons la titularitat dels seus responsables: privada o pública.

Dins de la classificació de fitxers de titularitat pública, hi ha aquells dels quals són responsables:

 • Administració central (Administració General de l'Estat, entitats i organismes de la Seguretat Social, organismes autònoms i ens públics de l'Estat).
 • Administració, ens i organismes públics de les comunitats autònomes.
 • Administració local, ens i organismes públics d'entitats locals.
 • Altres persones juridicopúbliques.

En titularitat privada apareixeran aquells fitxers el responsable dels quals sigui una persona privada física o jurídica.

Una vegada determinada la titularitat del responsable, seleccioneu al menú corresponent.


Recerca de fitxers de titularitat privada

Per consultar aquests fitxers disposeu d'un formulari de recerca en el qual es presenten una sèrie de camps de consulta. Introduïu en el/els camps corresponents el text pel qual desitgeu efectuar la consulta i premeu el botó «Buscar» (si no s'introdueix cap criteri no es mostrarà un missatge perquè especifiqui algun criteri de recerca).

A més, el formulari de recerca, presenta un camp anomenat «Text Lliure». Si realitzeu la consulta a través d'aquest camp, localitzareu tots aquells fitxers que continguin el text que hagueu introduït, en qualsevol dels camps del formulari de recerca.

Com a resultat de la cerca obtindreu la relació de fitxers que compleixen els criteris establerts, ordenats segons la raó social i el nom del fitxer. La selecció d'un d'aquests fitxers dóna pas a una pàgina en la qual es detalla la informació publicada per al fitxer.

Per a cada fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades es detalla, en una primera pàgina de resum, la següent informació:

 • Nom o raó social del responsable del fitxer
 • Nom del fitxer.
 • Finalitat i usos declarats.
 • Adreça en la qual l'interessat pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de la informació continguda al fitxer

Des d'aquesta pàgina, es podrà mostrar informació més detallada prement el botó "Vegeu-ne més":

 • Dades del responsable del fitxer
 • Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
 • Identificació i finalitat del fitxer
 • Origen i procedència de dades
 • Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
 • Cessió i comunicació de dades
 • Transferències internacionals.

Recerca de fitxers de titularitat pública

En aquest apartat hi ha dues maneres d'efectuar la consulta: a través d'arbre (opció del menú "Índex organismes") o a través de formulari (opció del menú "Recerca general").

Recerca a través d'arbre (Índex organismes):

L'arbre reprodueix l'estructura jeràrquica dels diferents tipus d'administració, i permet navegar i desplegar les seves branques (organismes, centres directius i unitats), fins a localitzar el responsable que es busca.

La pantalla es divideix en dues parts, la superior conté els criteris de selecció utilitzats fins al moment i la inferior les possibles branques accessibles des d'aquest punt.

Si apareix una carpeta es tracta d'una branca en la qual s'hi pot aprofundir més.

-

Si s'ha arribat a un document, ja està seleccionat un responsable.

-

Recerca a través de formulari (Recerca general):

Per consultar aquests fitxers disposeu d'un formulari de recerca en el qual es presenten una sèrie de camps de consulta. Introduïu en el/els camps corresponents el text pel qual desitgeu efectuar la consulta i premeu el botó «Buscar».

A més, el formulari de recerca, presenta un camp anomenat «Text lliure». Si realitzeu la consulta a través d'aquest camp, localitzareu tots aquells fitxers que continguin el text que hagueu introduït, en qualsevol dels camps del formulari de recerca.

Com a resultat de la cerca obtindreu la relació de fitxers que compleixen els criteris establerts, ordenats segons l'enquadrament administratiu del responsable i el nom del fitxer. La selecció d'un d'aquests fitxers dóna pas a una pàgina en la qual es detalla la informació publicada per al fitxer.

Per a cada fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades es detalla, en una primera pàgina, la següent informació:

 • Tipus d'administració, camp desplegable que permet seleccionar entre Administració Central, Autonòmica, Local o Altres Persones Juridicopúbliques.
 • Comunitat Autònoma, camp desplegable que permet seleccionar el nom de la comunitat (només vàlid per al cas de recerques de fitxers d'Administració Autonòmica).
 • Enquadrament, que es compon de tres apartats que identifiquen, en ordre jeràrquic, el responsable del fitxer:
  • Organisme, nom del Ministeri, Departament o Entitat Local.
  • Centre Directiu, a nivell de Secretaria d'Estat, Direcció General o assimilat.
  • Unitat, que identifica l'element més específic dins d'aquesta estructura, com podria ser una Sotsdirecció General o l'equivalent dins de cada tipus d'Administració.
 • Disposició de creació del fitxer, que es compon de:
  • Tipus de butlletí.
  • Número de butlletí.
  • Data de publicació del butlletí on hi ha publicada la disposició de caràcter general que regula el fitxer.
 • Nom del fitxer.
 • Finalitat i usos declarats.
 • Adreça en la qual l'interessat pot exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la informació continguda al fitxer.

Des d'aquesta pàgina, es podrà mostrar informació més detallada prement el botó "Vegeu-ne més":

 • Dades del responsable del fitxer
 • Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
 • Diari Oficial, Número de Butlletí i data de publicació de la disposició general de creació, modificació o supressió
 • Identificació i finalitat del fitxer
 • Origen i procedència de dades
 • Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
 • Cessió i comunicació de dades
 • Transferències internacionals.