Agencia española de protección de datos

Com consultar

En aquesta publicació es relacionen tots els fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades a la data d'actualització que figura en l'encapçalat de la consulta, classificats segons la titularitat dels seus responsables: privada o pública.

Dins de la classificació de fitxers de titularitat pública, es troben aquells els responsables dels quals són:

 • Administració Central (Administració General de l'Estat,Entitats i Organismes de la Seguretat Social, Organismes Autònoms i Ens Públics de l'Estat).
 • Administració, Ens i Organismes Públics de les Comunitats Autònomes.
 • Administració Local, Ens i Organismes Públics d'Entitats Locals.
 • Altres Persones Jurídic Públiques.

En titularitat privada apareixeran aquells fitxers el responsable dels quals sigui una persona privada física o jurídica.

Una vegada determinada la titularitat del responsable seleccioni en el menú corresponent.


Cerca de fitxers de titularitat privada

Per consultar aquests fitxers disposa d'un formulari de cerca en el qual es presenta una sèrie de camps de consulta. Introdueixi en el/els camps corresponents el text pel qual desitja efectuar la consulta i pressioni el botó «Buscar» (si no s'introdueix cap criteri es mostrarà un missatge perquè especifiqui algun criteri de cerca).

A més, el formulari de cerca, presenta un camp denominat «Text Lliure». Si realitza la consulta a través d'aquest camp, localitzarà tots aquells fitxers que continguin el text que hagi introduït, en qualsevol dels camps del formulari de cerca.

Com a resultat de la cerca obtindrà la relació de fitxers que compleixen els criteris establerts, ordenats segons la raó social i el nom del fitxer. La selecció d'un d'ells dóna pas a una pàgina en la qual es detalla la informació publicada per al fitxer.

Per a cada fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades es detallen, en una primera pàgina de resum, la següent informació:

 • Nom o raó social del responsable del fitxer
 • Nomeni del fitxer
 • Finalitat i usos declarats
 • Adreça en la qual l'interessat pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de la informació continguda en el fitxer

Des d'aquesta pàgina, es podrà mostrar informació més detallada prement el botó "Veure Mas":

 • Dades del responsable del fitxer
 • Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
 • Identificació i finalitat del fitxer
 • Origen i procedència de dades
 • Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
 • Cessió i comunicació de dades
 • Transferències internacionals.

Cerca de fitxers de titularitat pública

En aquest apartat existeixen dues maneres d'efectuar la consulta: a través d'arbre (opció del menú "Índex Organismes") o a través de formulari (opció del menú "Cerca General").

Cerca a través d'arbre (Índex Organismes):

L'arbre reprodueix l'estructura jeràrquica dels diferents tipus d'Administració, permetent navegar i desplegar les seves branques (Organismes, Centres Directius i Unitats), fins a localitzar el responsable buscat.

La pantalla es divideix en dues parts, la superior conté els criteris de selecció utilitzats fins al moment i la inferior les possibles branques accessibles des d'aquest punt.

Si apareix una carpeta es tracta d'una branca en la qual pot aprofundir-se més.

Ir a

Si s'ha arribat a un document ja està seleccionat un responsable.

Ir a

Cerca a través de formulari (Cerca General):

Per consultar aquests fitxers disposa d'un formulari de cerca en el qual es presenta una sèrie de camps de consulta. Introdueixi en el/els camps corresponents el text pel qual desitja efectuar la consulta i pressioni el botó «Buscar».

A més, el formulari de cerca, presenta un camp denominat «Text Lliure». Si realitza la consulta a través d'aquest camp, localitzarà tots aquells fitxers que continguin el text que hagi introduït, en qualsevol dels camps del formulari de cerca.

Com a resultat de la cerca obtindrà la relació de fitxers que compleixen els criteris establerts, ordenats segons l'enquadrament administratiu del responsable i el nom del fitxer. La selecció d'un d'ells dóna pas a una pàgina en la qual es detalla la informació publicada per al fitxer.

Per a cada fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades es detallen, en una primera pàgina, la següent informació:

 • Tipus d'Administració, camp desplegable que permet seleccionar entre Administració Central, Autonòmica, Local o Altres Persones Jurídic Públiques.
 • Comunitat Autònoma, camp desplegable que permet seleccionar el nom de la Comunitat (només vàlid per al cas de cerques de fitxers d'Administració Autonòmica).
 • Enquadrament, que es compon de tres apartats que identifiquen, en ordre jeràrquic, al responsable del fitxer:
  • Organisme, nom del Ministeri, Departament o Entitat Local.
  • Centre Directiu, a nivell de Secretaria d'Estat, Direcció general o assimilat.
  • Unitat, que identifica l'element més específic dins d'aquesta estructura, com podria ser una Sotsdirecció General o l'equivalent dins de cada tipus d'Administració.
 • Disposició de creació del fitxer, que es compon de:
  • Tipus de Butlletí.
  • Nombre de Butlletí.
  • Data de Publicació del Butlletí on es troba publicada la disposició de caràcter general que regula el fitxer.
 • Nom del fitxer.
 • Finalitat i usos declarats.
 • Adreça en la qual l'interessat pot exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la informació continguda en el fitxer.

Des d'aquesta pàgina, es podrà mostrar informació més detallada prement el botó "Veure Mas":

 • Dades del responsable del fitxer
 • Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
 • Diari Oficial, Nombre de Butlletí i data de publicació de la disposició general de creació, modificació o supressió
 • Identificació i finalitat el fitxer
 • Origen i procedència de dades
 • Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
 • Cessió i comunicació de dades
 • Transferències internacionals.