Agencia española de protección de datos

Como consultar

Nesta publicación relaciónanse todos os ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos á data de actualización que figura no encabezado da consulta, clasificados segundo a titularidade dos seus responsables: privada ou pública.

Dentro da clasificación de ficheiros de titularidade pública, atópanse aqueles cuxos responsables son:

 • Administración Central (Administración Xeral do Estado,Entidades e Organismos da Seguridade Social, Organismos Autónomos e Entes Públicos do Estado).
 • Administración, Entes e Organismos Públicos das Comunidades Autónomas.
 • Administración Local, Entes e Organismos Públicos de Entidades locais.
 • Outras Persoas Xurídico Públicas.

En titularidade privada aparecerán aqueles ficheiros cuxo responsable sexa unha persoa privada física ou xurídica.

Unha vez determinada a titularidade do responsable seleccione no menú correspondente.


Procura de ficheiros de titularidade privada

Para consultar estes ficheiros dispón dun formulario de procura no que se presenta unha serie de campos de consulta. Introduza no/os campos correspondentes o texto polo que desexa efectuar a consulta e presione o botón «Buscar» (se non se introduce ningún criterio mostrarase unha mensaxe para que especifique algún criterio de procura).

Ademais, o formulario de procura, presenta un campo denominado «Texto Libre». Se realiza a consulta a través deste campo, localizará todos aqueles ficheiros que conteñan o texto que introducise, en calquera dos campos do formulario de procura.

Como resultado da procura obterá a relación de ficheiros que cumpren os criterios establecidos, ordenados segundo a razón social e o nome do ficheiro. A selección dun deles dá paso a unha páxina na que se detalla a información publicada para o ficheiro.

Para cada ficheiro inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos detállanse, nunha primeira páxina de resumo, a seguinte información:

 • Nome ou razón social do responsable do ficheiro
 • Nomee do ficheiro
 • Finalidade e usos declarados
 • Dirección na que o interesado pode exercitar os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación da información contida no ficheiro

Desde esta páxina, poderase mostrar información máis detallada pulsando o botón "Ver Mais":

 • Datos do responsable do ficheiro
 • Dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación
 • Identificación e finalidade do ficheiro
 • Orixe e procedencia de datos
 • Tipos de datos, estrutura e organización do ficheiro
 • Cesión e comunicación de datos
 • Transferencias internacionais.

Procura de ficheiros de titularidade pública

Neste apartado existen dúas maneiras de efectuar a consulta: a través de árbore (opción do menú "Índice Organismos") ou a través de formulario (opción do menú "Procura Xeral").

Procura a través de árbore (Índice Organismos):

A árbore reproduce a estrutura xerárquica dos diferentes tipos de Administración, permitindo navegar e despregar as súas ramas (Organismos, Centros Directivos e Unidades), ata localizar o responsable buscado.

A pantalla divídese en dous partes, a superior contén os criterios de selección utilizados ata o momento e a inferior as posibles ramas accesibles desde ese punto.

Se aparece un cartafol trátase dunha rama na que pode profundarse máis.

Ir a

Se se chegou a un documento xa está seleccionado un responsable.

Ir a

Procura a través de formulario (Procura Xeral):

Para consultar estes ficheiros dispón dun formulario de procura no que se presenta unha serie de campos de consulta. Introduza no/os campos correspondentes o texto polo que desexa efectuar a consulta e presione o botón «Buscar».

Ademais, o formulario de procura, presenta un campo denominado «Texto Libre». Se realiza a consulta a través deste campo, localizará todos aqueles ficheiros que conteñan o texto que introducise, en calquera dos campos do formulario de procura.

Como resultado da procura obterá a relación de ficheiros que cumpren os criterios establecidos, ordenados segundo o encuadramiento administrativo do responsable e o nome do ficheiro. A selección dun deles dá paso a unha páxina na que se detalla a información publicada para o ficheiro.

Para cada ficheiro inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos detállanse, nunha primeira páxina, a seguinte información:

 • Tipo de Administración, campo desplegable que permite seleccionar entre Administración Central, Autonómica, Local ou Outras Persoas Xurídico Públicas.
 • Comunidade Autónoma, campo desplegable que permite seleccionar o nome da Comunidade (só válido para o caso de procuras de ficheiros de Administración Autonómica).
 • Encuadramiento, que se compón de tres apartados que identifican, en orde xerárquica, ao responsable do ficheiro:
  • Organismo, nome do Ministerio, Departamento ou Entidad local.
  • Centro Directivo, a nivel de Secretaría de Estado, Dirección Xeral ou asimilado.
  • Unidade, que identifica o elemento máis específico dentro desta estrutura, como podería ser unha Subdirección Xeral ou o equivalente dentro de cada tipo de Administración.
 • Disposición de creación do ficheiro, que se compón de:
  • Tipo de Boletín.
  • Número de Boletín.
  • Data de Publicación do Boletín onde se atopa publicada a disposición de carácter xeral que regula o ficheiro.
 • Nome do ficheiro.
 • Finalidade e usos declarados.
 • Dirección na que o interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación da información contida no ficheiro.

Desde esta páxina, poderase mostrar información máis detallada pulsando o botón "Ver Mais":

 • Datos do responsable do ficheiro
 • Dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación
 • Diario Oficial, Número de Boletín e data de publicación da disposición xeral de creación, modificación ou supresión
 • Identificación e finalidade o ficheiro
 • Orixe e procedencia de datos
 • Tipos de datos, estrutura e organización do ficheiro
 • Cesión e comunicación de datos
 • Transferencias internacionais.