Agencia Española de Protección de Datos
.

Como consultar

Nesta publicación relaciónanse todos os arquivos inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos á data de actualización que figura no encabezado da consulta, clasificados segundo a titularidade dos seus responsables: privada ou pública.

Dentro da clasificación de arquivos de titularidade pública, encóntranse aqueles cuxos responsables son:

 • Administración Central (Administración Xeral do Estado, Entidades e Organismos da Seguridade Social, Organismos Autónomos e Entes Públicos do Estado).
 • Administración, Entes e Organismos Públicos das Comunidades Autónomas.
 • Administración Local, Entes e Organismos Públicos de Entidades Locais.
 • Outras Persoas Xurídico Públicas.

En titularidade privada aparecerán aqueles arquivos cuxo responsable sexa unha persoa privada física ou xurídica.

Unha vez determinada a titularidade do responsable, seleccione no menú correspondente.


Busca de arquivos de titularidade privada

Para consultar estes arquivos dispón dun formulario de busca no que se presenta unha serie de campos de consulta. Introduza no/s campos correspondentes o texto polo que desexa efectuar a consulta e prema o botón «Buscar» (se non se introduce ningún criterio mostrarase unha mensaxe para que especifique algún criterio de busca).

Ademais, o formulario de busca, presenta un campo denominado «Texto Libre». Se realiza a consulta a través deste campo, localizará todos aqueles arquivos que conteñan o texto que teña introducido, en calquera dos campos do formulario de busca.

Como resultado da busca, obterá a relación de arquivos que cumpren os criterios establecidos, ordenados segundo a razón social e o nome do arquivo. A selección dun deles dá paso a unha páxina na que se detalla a información publicada para o arquivo.

Para cada arquivo inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos detállase, nunha primeira páxina de resumo, a seguinte información:

 • Nome ou razón social do responsable do arquivo
 • Nome do arquivo
 • Finalidade e usos declarados
 • Enderezo no que o interesado pode exercitar os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación da información contida no arquivo

Dende esta páxina, poderase mostrar información máis detallada premendo o botón "Ver Máis":

 • Datos do responsable do arquivo
 • Dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación
 • Identificación e finalidade do arquivo
 • Orixe e procedencia de datos
 • Tipos de datos, estrutura e organización do arquivo
 • Cesión e comunicación de datos
 • Transferencias internacionais.

Busca de arquivos de titularidade pública

Nesta alínea existen dúas maneiras de efectuar a consulta: a través de árbore (opción do menú "Índice Organismos") ou a través de formulario (opción do menú "Busca Xeral").

Busca a través de árbore (Índice Organismos):

A árbore reproduce a estrutura xerárquica dos diferentes tipos de Administración, permitindo navegar e despregar as súas ramas (Organismos, Centros Directivos e Unidades), ata localizar o responsable buscado.

A pantalla divídese en dúas partes, a superior contén os criterios de selección utilizados ata o momento e a inferior as posibles ramas accesibles dende ese punto.

Se aparece unha carpeta trátase dunha rama na que pode afondarse máis.

-

Se se chegou a un documento xa está seleccionado un responsable.

-

Busca a través de formulario (Busca Xeral):

Para consultar estes arquivos dispón dun formulario de busca no que se presenta unha serie de campos de consulta. Introduza no/s campos correspondentes o texto polo que desexa efectuar a consulta e prema o botón «Buscar».

Ademais, o formulario de busca, presenta un campo denominado «Texto Libre». Se realiza a consulta a través deste campo, localizará todos aqueles arquivos que conteñan o texto que teña introducido, en calquera dos campos do formulario de busca.

Como resultado da busca, obterá a relación de arquivos que cumpren os criterios establecidos, ordenados segundo o encadramento administrativo do responsable e o nome do arquivo. A selección dun deles dá paso a unha páxina na que se detalla a información publicada para o arquivo.

Para cada arquivo inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos detállase, nunha primeira páxina, a seguinte información:

 • Tipo de Administración, campo despregable que permite seleccionar entre Administración Central, Autonómica, Local ou Outras Persoas Xurídico Públicas.
 • Comunidade Autónoma, campo despregable que permite seleccionar o nome da Comunidade (só válido para o caso de buscas de arquivos de Administración Autonómica).
 • Encadramento, que se compón de tres alíneas que identifican, en orde xerárquica, o responsable do arquivo:
  • Organismo, nome do Ministerio, Departamento ou Entidade Local.
  • Centro Directivo, a nivel de Secretaría de Estado, Dirección Xeral ou asimilado.
  • Unidade, que identifica o elemento máis específico dentro desta estrutura, como podería ser unha Subdirección Xeral ou o equivalente dentro de cada tipo de Administración.
 • Disposición de creación do arquivo, que se compón de:
  • Tipo de Boletín.
  • Número de Boletín.
  • Data de Publicación do Boletín onde se encontra publicada a disposición de carácter xeral que regula o arquivo.
 • Nome do arquivo.
 • Finalidade e usos declarados.
 • Enderezo no que o interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación da información contida no arquivo.

Dende esta páxina, poderase mostrar información máis detallada premendo o botón "Ver Máis":

 • Datos do responsable do arquivo
 • Dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación
 • Diario Oficial, Número de Boletín e data de publicación da disposición xeral de creación, modificación ou supresión
 • Identificación e finalidade o arquivo
 • Orixe e procedencia de datos
 • Tipos de datos, estrutura e organización do arquivo
 • Cesión e comunicación de datos
 • Transferencias internacionais.