Agencia española de protección de datos

Consulta de Fitxers Inscrits

La información está actualizada a las siguientes fechas:

 

- Ficheros de Titularidad Pública:  24/04/2018

- Ficheros de Titularidad Privada: 24/04/2018

L'objectiu d'aquesta secció és difondre i donar publicitat a l'existència de fitxers amb dades de caràcter personal inscrits en el RGPD. La informació s'actualitza diàriament, per la qual cosa els fitxers apareixeran l'endemà de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.

El dret de consulta al Registre, regulat en l'article 14 de la LOPD habilita a qualsevol persona per conèixer, de forma pública i gratuïta, l'existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del fitxer.

Mitjançant Resolució d'1 de setembre de 2006, modificada per Resolució de 3 de novembre de 2008, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es determina la informació que conté el Catàleg de fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, es va aprovar la publicació del nou catàleg dels fitxers amb dades de caràcter personal inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, que estarà disponible en forma gratuïta a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb actualització diària, i la finalitat de la qual és facilitar al ciutadà l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats en els articles 14 a 16 de la LOPD.

La informació que es fa pública en aquest catàleg es correspon amb la informació que el responsable del fitxer ha notificat al Registre General de Protecció de Dades als apartats següents: Responsable del fitxer, servei o unitat davant el qual poden exercitar-se els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, identificació i finalitat i usos previstos del fitxer, origen i procedència de les dades, incloent el col·lectiu de persones sobre el qual s'obtenen les dades de caràcter personal, tipus de dades, estructura i organització del fitxer i, si escau, els destinataris de cessions i/o transferències internacionals de dades. A més, en el cas dels fitxers de titularitat pública, es publicaran les dades relatives a la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer.

Les dades de caràcter personal inclosos en aquest catàleg no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents a la d'aquesta publicació.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut del Catàleg a qualsevol suport, sense expressa autorització de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En cap cas podrà prendre's la presència o absència en aquesta relació com a certificació positiva o negativa d'una inscripció en el Registre General de Protecció de Dades .