Agencia española de protección de datos

Europa

En l'àmbit europeu la protecció de dades està configurada com un dret fonamental dels ciutadans. La principal norma en la matèria és la Directiva 95/46 de la Unió Europea. Però amb anterioritat, ja en 1981, el Consell d'Europa havia adoptat el Conveni nº 108, sobre la protecció de les persones, que és l'únic instrument internacional vinculant sobre protecció de dades.

Tots dos textos estan sent objecte de processos de revisió dirigits a actualitzar-los per tenir en compte les conseqüències dels desenvolupaments tecnològics, la globalització dels intercanvis de dades i, en el cas de la Directiva, les modificacions legals i institucionals que va suposar l'entrada en vigor en 2009 del Tractat de Lisboa.

La Comissió va presentar al gener de 2012 dues propostes de nous actes normatius. Un Reglament General de Protecció de Dades i una Directiva de protecció de dades en matèria de cooperació policial i judicial . Tots dos textos s'estan tramitant en el procediment legislatiu ordinari, amb participació del Consell i el Parlament Europeu.

El Conveni va començar la seva reforma al març de 2010, a partir d'una decisió del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. El Comitè Consultiu del Conveni va elaborar una proposta tècnica que està sent objecte de discussió a nivell polític, en el si d'un Grup Ad hoc.

La posició destacada de la protecció de dades a Europa, reflectida en la seva consideració com a dret fonamental i en l'existència de nombroses normes que la regulen tant de forma general com en sectors específics, té també el seu correlat en la diversitat i importància dels organismes, estructures i grups de cooperació.