Agencia española de protección de datos

A protección de datos persoais ten unha importante dimensión internacional. Na contorna europea, as lexislacións nacionais están baseadas en normas da Unión ou do Consello de Europa, o que fai indispensables a comunicación e cooperación na interpretación e aplicación das normas nacionais que incorporan o dereito europeo. A escala global, os intercambios transnacionales de datos creceron exponencialmente nos últimos anos. Iso acentuou a necesidade de buscar aproximacións nos marcos legais nacionais e rexionais, así como de promover instancias e mecanismos de colaboración que posibiliten eses fluxos de datos garantindo niveis de protección suficientes.

A Axencia Española de Protección de Datos ten atribuída a función de cooperación internacional en materia de protección de datos e participa, como autoridade independente, nunha gran variedade de foros internacionais.

A actividade máis intensa neste terreo concéntrase no ámbito da Unión Europea, onde a AEPD está presente en todos os grupos de traballo e autoridades conxuntas de control, incluídos os relativos á cooperación policial e xudicial, incorporada como materia competencia da Unión no Tratado de Lisboa.

Tamén participa nos comités ad hoc do Consello de Europa, nas Conferencias Internacionais e, finalmente, en esquemas de cooperación bilateral ou multilateral con outras autoridades de control estranxeiras.

Un obxectivo prioritario da AEPD o colaborar con todos os países de Iberoamérica que se desde hai varios anos atópanse inmersos en procesos de elaboración e desenvolvemento de marcos normativos en materia de protección de datos.

A través da Canle de documentación desta páxina web pode consultarse a lexislación e outros textos de interese sobre protección de datos na área internacional.

Pode contactar co Departamento Internacional da Axencia en internacional@agpd.es.