Agencia española de protección de datos

Política de privacidade e aviso legal.

  Política de privacidade:

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, a AEPD utiliza a información estatística elaborada polo Provedor de Servizos de Internet.

A AEPD non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. Unicamente utilízanse cookies propias,  de sesión, con finalidade técnica (aquelas que permiten ao usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que nela existen).

O portal do que é titular a AEPD contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á da AEPD. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

En cumprimento do previsto polo artigo 5 do LOPD, infórmase que os datos de carácter persoal que se solicitan directamente do usuario a través dos distintos recursos dispoñibles no portal, serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados aos respectivos ficheiros dos que é responsable a AEPD, coas finalidades que se detallan no Rexistro Xeral de Protección de Datos non sendo utilizados para finalidades incompatibles con estas. Os datos solicitados poderán ser cedidos nos casos previstos, para cada ficheiro, no devandito Rexistro.

Os afectados poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a AEPD, mediante escrito dirixido á súa Secretaría Xeral, na rúa Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

  Aviso legal:

Este portal, cuxo titular é a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), con NIF Q2813014D, domicilio na rúa Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, e teléfono 901 100 099, está constituído polos sitios web asociados aos dominios agpd.es, sedeagpd.gob.es, tudecideseninternet.es e redipd.org.

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á AEPD e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos

A AEPD non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. A AEPD tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.

A AEPD resérvase o dereito a realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando  os contidos publicados ou o deseño do portal.

A AEPD non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Reprodución de contidos

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. No entanto, os contidos que sexan considerados como datos abertos na Sede Electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, poderán ser obxecto de reprodución nos termos contidos no seguinte Aviso.

Rexistro Xeral de Protección de Datos

A información sobre ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos publícase de acordo co previsto no artigo 14 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

A reprodución total ou parcial, incluso o envorcado do contido do Rexistro a calquera soporte, esixirá exprésaa autorización da AEPD.

Os datos de carácter persoal incluídos no Rexistro non poderán ser obxecto de tratamento, nin usarse para finalidades distintas á desta publicación.

Sede Electrónica

De acordo co establecido polo artigo 7 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a AEPD responsabilízase da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da súa Sede Electrónica (https://sedeagpd.gob.es/).

Portal de transparencia

A través da información publicada no portal de transparencia, a AEPD atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.