Agencia española de protección de datos

Avís de seguretat

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és titular exclusivament dels llocs web especificats en l'Avís Legal. Quan utilitzi els serveis electrònics que ofereix l'AEPD verifiqui que el domini associat a l'assetjo web al que s'ha connectat coincideix amb algun dels especificats.

Els  serveis que ofereix l'AEPD en cap cas comporten o impliquen una contraprestació econòmica.

En cap cas els funcionaris de l'AEPD reclamen, de forma presencial, telefònica o electrònica, cap import dinerario per la prestació d'algun servei o per la comissió d'una suposada infracció.

La informació precisa per al pagament de sancions es detalla en la resolució del Director de l'Agència, que conté un peu de signatura electrònica reconeguda i el corresponent Codi Segur de Verificació (CSV), d'acord amb el previst en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Acreditació dels funcionaris de l'AEPD

Els funcionaris que actuen en representació de l'AEPD sempre acrediten la seva identitat mitjançant la targeta d'identificació de funcionari. Per a la realització d'actuacions d'inspecció presentaran obligatòriament el corresponent document d'Autorització signat electrònicament pel Director de l'AEPD, en el qual es fa constar la identitat dels funcionaris autoritzats i la identitat de l'inspeccionat. La seva autenticitat pot ser corroborada a la Seu Electrònica (https://sedeagpd.gob.es), a través del CSV que s'inclou en el document.

Conductes fraudulentes suplantant la identitat de l'AEPD

L'AEPD ha posat en coneixement de les autoritats competents determinades conductes fraudulentes mitjançant les quals persones, que diuen actuar en representació de l'AEPD, ofereixen, presencial o telefònicament, serveis remunerats per facilitar el compliment de les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades.

L'AEPD informa així mateix de determinats intents d'engany a través d'Internet, que consisteixen a requerir el pagament d'una possible sanció o bé a oferir en nom de l'AEPD serveis remunerats per facilitar el compliment de les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades. Aquestes conductes fraudulentes inclouen l'enviament de missatges per via electrònica (correu o sms) o la utilització de programes maliciosos (malware), que  utilitzen la imatge de l'AEPD i informació procedent del seu portal.

Col·laboració ciutadana

Des de l'AEPD volem prevenir aquest tipus de conductes, pel que se sol·licita la col·laboració dels ciutadans que tinguin sospites de les mateixes, podent comunicar-les telefònicament al servei d'Atenció al Ciutadà en els nombres: 901 100 099, 912 663 517.

Consells de navegació

Comprovi que el servidor al que es connecta es troba situat en el domini correcte (exemple: “agpd.es”) fins i tot quan s'utilitzin enllaços emmagatzemats en “Favorits”.

No utilitzi adrecis web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, sms, etc.) en els quals se sol·licita realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

Teclegi directament les adreces dels llocs web als quals desitja connectar-se.