Agencia española de protección de datos

Estatal

Constitució Espanyola de 1978.

Llei:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Text consolidat. Última modificació: 5 de març de 2011)

Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. (Text consolidat. Última modificació: 30 d'octubre de 2015).

Reial decret:

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (Text consolidat. Última modificació: 8 de març de 2012).

Reial decret 428/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (Text consolidat. Última modificació: 5 de novembre de 2008).

Normes de caràcter reglamentari:

1.- Resolucions:

Resolució de 27 d'abril de 2011, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a la utilització d'un codi segur de verificació en les actuacions automatitzades que s'hagin publicat a la seva Seu Electrònica.

Resolució de març de 2011, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es crea el segell electrònic per a la seva utilització per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Resolució de 24 de maig de 2010, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es regula el Registre Electrònic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Resolució de 18 de març de 2010, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es crea la Seu Electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Resolució de 12 de juliol de 2006, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es crea el Registre Telemàtic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Resolució d'1 de setembre de 2006, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual es determina la informació que conté el Catàleg de fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. (Text consolidat. Última modificació: 13 de novembre de 2008).

Resolució de 12 de juliol de 2006, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual s'aproven els formularis electrònics a través dels quals hauran d'efectuar-se les sol·licituds d'inscripció de fitxers en el Registre General de Protecció de Dades, així com els formats i requeriments als quals han d'ajustar-se les notificacions remeses en suport informàtic o telemàtic. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Resolució de 22 de juny de 2001, de la Sotssecretaria de Justícia, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres pel qual es concreta el termini per a la implantació de mesures de seguretat de nivell alt en determinats sistemes d'informació.

Resolució de 30 de maig de 2000, de l'Agència de Protecció de Dades, per la qual s'aproven els models normalitzats en suport paper, magnètic i telemàtic, a través dels quals hauran d'efectuar-se les sol·licituds d'inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.

2.- Instruccions:

Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Instrucció 1/2004, de 22 de desembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre publicació de les seves Resolucions. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Instrucció 2/1996, d'1 de març, de l'Agència de Protecció de Dades, sobre fitxers automatitzats establerts amb la finalitat de controlar l'accés als casinos i sales de bingo. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Instrucció 1/1996, d'1 de març, de l'Agència de Protecció de Dades, sobre fitxers automatitzats establerts amb la finalitat de controlar l'accés als edificis. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).

Instrucció 2/1995, de 4 de maig, de l'Agència de Protecció de Dades, sobre mesures que garanteixen la intimitat de les dades personals recaptades com a conseqüència de la contractació d'una assegurança de vida de forma conjunta amb la concessió d'un préstec hipotecari o personal. (Text consolidat. Última modificació: sense modificacions).