Agencia española de protección de datos

Estatal

Constitución Española de 1978.

Lei:

Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. (Texto consolidado. Última modificación: 5 de marzo de 2011)

Lei 62/2003, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. (Texto consolidado. Última modificación: 30 de outubro de 2015).

Real Decreto:

Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. (Texto consolidado. Última modificación: 8 de marzo de 2012).

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Estatuto da Axencia Española de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última modificación: 5 de novembro de 2008).

Normas de carácter regulamentario:

1.- Resolucións:

Resolución de 27 de abril de 2011, da Axencia Española de Protección de Datos, para a utilización dun código seguro de verificación nas actuacións automatizadas que se publicaron na súa Sede Electrónica.

Resolución de marzo de 2011, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se crea o selo electrónico para a súa utilización pola Axencia Española de Protección de Datos.

Resolución de 24 de maio de 2010, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se regula o Rexistro Electrónico da Axencia Española de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Resolución de 18 de marzo de 2010, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se crea a Sede Electrónica da Axencia Española de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Resolución de 12 de xullo de 2006, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se crea o Rexistro Telemático da Axencia Española de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Resolución de 1 de setembro de 2006, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se determina a información que contén o Catálogo de ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última modificación: 13 de novembro de 2008).

Resolución de 12 de xullo de 2006, da Axencia Española de Protección de Datos, pola que se aproban os formularios electrónicos a través dos que deberán efectuarse as solicitudes de inscrición de ficheiros no Rexistro Xeral de Protección de Datos, así como os formatos e requirimentos aos que deben axustarse as notificacións remitidas en soporte informático ou telemático. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Resolución de 22 de xuño de 2001, da Subsecretaría de Xustiza, pola que se dispón a publicación do Acordo de Consello de Ministros polo que se concreta o prazo para a implantación de medidas de seguridade de nivel alto en determinados sistemas de información.

Resolución de 30 de maio de 2000, da Axencia de Protección de Datos, pola que se aproban os modelos normalizados en soporte papel, magnético e telemático, a través dos que deberán efectuarse as solicitudes de inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

2.- Instrucións:

Instrución 1/2006, de 8 de novembro, da Axencia Española de Protección de Datos, sobre o tratamento de datos persoais con fins de vixilancia a través de sistemas de cámaras ou videocámaras. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Instrución 1/2004, de 22 de decembro, da Axencia Española de Protección de Datos sobre publicación das súas Resolucións. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Instrución 2/1996, de 1 de marzo, da Axencia de Protección de Datos, sobre ficheiros automatizados establecidos coa finalidade de controlar o acceso aos casinos e salas de bingo. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Instrución 1/1996, de 1 de marzo, da Axencia de Protección de Datos, sobre ficheiros automatizados establecidos coa finalidade de controlar o acceso aos edificios. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).

Instrución 2/1995, de 4 de maio, da Axencia de Protección de Datos, sobre medidas que garanten a intimidade dos datos persoais solicitados como consecuencia da contratación dun seguro de vida de forma conxunta coa concesión dun préstamo hipotecario ou persoal. (Texto consolidado. Última modificación: sen modificacións).