Agencia española de protección de datos

Conservació de dades

El tractament de les dades de caràcter personal es regeix entre altres principis pel de qualitat de dades que s'estableix en l'article 4 de la LOPD.

En el principi de qualitat s'inclou el de mínima conservació de les dades de caràcter personal, que hauran de ser cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats. No obstant això, l'article 8.6 del Reglament de desenvolupament de la LOPD admet que es podran conservar les dades durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica o de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures precontractuales sol·licitades per l'interessat. Per a aquest suposat la cancel·lació haurà de produir-se mitjançant el bloqueig de les dades, que només estaran a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les citades responsabilitats, segons disposa l'article 16.3 de la LOPD.

Finalitzat aquest termini les dades hauran de destruir-se. Només podran conservar-se si es disocian prèviament o si amb caràcter excepcional, atesos els valors històrics, estadístics o científics d'acord amb la legislació específica, es decideix el manteniment íntegre de determinats dades.

L'article 9.2 del Reglament de desenvolupament de la LOPD estableix que, per via d'excepció al principi de mínima conservació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si escau, les autoritats de control de les CCAA podran, prèvia sol·licitud del responsable del tractament i conforme al procediment establert en els seus articles 157 i 158 acordar el manteniment íntegre de determinats dades, atesos els valors històrics estadístics o científics d'acord a les normes a les quals es refereix al seu apartat anterior, és a dir, la legislació que resulti aplicable en cada cas i, en particular, al que es disposa en la Llei 12/1989, de 9 de maig, reguladora de la Funció Estadística Pública, la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, i les seves respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matèries.

El procediment que ha de seguir-se per a l'autorització de conservació de dades per a finalitats històriques, estadístics o científics s'estableix en els articles 157 i 158 del RLOPD. S'inicia sempre a instàncies del responsable, la sol·licitud del qual haurà de:


  • Identificar el tractament de dades al que pretén aplicar-se la conservació

  • Motivar expressament les causes que justificarien l'autorització.

  • Exposar detalladament les mesures que el responsable del fitxer es proposa implantar per garantir el dret dels ciutadans.

  • Aportar quants documents i proves siguin necessaris per justificar l'existència de valors històrics, estadístics o científics.

En el termini de 3 mesos es dictarà i notificarà la resolució que s'adopti pel Director de l'Agència, transcorregut aquest termini sense que així s'hagués procedit el responsable podrà considerar benvolguda la seva sol·licitud.