Agencia española de protección de datos

Elaboración de Códigos Tipo


Obxecto e Natureza


Os códigos tipo, ou códigos deontolóxicos ou de conduta, constitúen un instrumento do que se denomina autorregulación, é dicir, a capacidade das organizacións e entidades para regularse a si mesmas. No ámbito da protección de datos de carácter persoal esa capacidade está orientada á adopción de regras ou estándares específicos que permitan harmonizar os tratamentos de datos efectuados por quen se adhiran ao código tipo ou o promovan e a facilitar o exercicio dos dereitos dos afectados e favorecer o cumprimento da normativa.

No artigo 32 da Lei Orgánica, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) establécese que:

"Mediante acordos sectoriais, convenios administrativos ou decisións de empresa, os responsables de tratamentos de titularidade pública e privada así como as organizacións en que se agrupen, poderán formular códigos tipo que establezan as condicións de organización, réxime de funcionamento, procedementos aplicables, normas de seguridade da contorna, programas ou equipos, obrigacións dos implicados no tratamento e uso da información persoal, así como as garantías, no seu ámbito, para o exercicio dos dereitos das persoas con pleno respecto aos principios e disposicións da presente Lei e as súas normas de desenvolvemento".

Os códigos tipo teñen por obxecto adecuar o establecido na citada Lei Orgánica e no seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro (RLOPD), ás peculiaridades dos tratamentos efectuados por quen se adhiren aos mesmos, e poderán conter ou non regras operacionais detalladas de cada sistema particular e estándares técnicos de aplicación. Se tales regras ou estándares non se incorporasen directamente ao código, as instrucións ou ordes que os establecesen deberán respectar os principios fixados naquel.

Son características fundamentais dos códigos tipo, derivadas da súa natureza, o carácter voluntario da adhesión e a vinculación do seu contido.

Para que os códigos tipo poidan ser considerados como tales para os efectos previstos no LOPD deberán ser depositados e inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, sen prexuízo da súa inscrición, cando corresponda, nos rexistros que fosen creados polas Comunidades Autónomas, de acordo co disposto no apartado 2 do artigo 41 do LOPD.

A Axencia Española de Protección de Datos dará publicidade aos códigos tipo inscritos, preferentemente a través de medios informáticos ou telemáticos. Pódese consultar o seu contido na páxina web de Axénciaa

- Códigos tipo inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos