Agencia española de protección de datos

Canal del responsable de fitxers.

La LOPD estableix les obligacions que els responsables dels fitxers o tractaments i els encarregats dels tractaments, tant d'organismes públics com a privats, han de complir per garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Qui és el responsable?

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), defineixen al responsable del fitxer o tractament com la "persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament, encara que no ho realitzi materialment. Podran ser també responsables del fitxer o del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats".

Per fitxer s'entén "tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, que permeti l'accés a les dades conformement a criteris determinats, qualsevol que anàs la forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés" (article 5.1.k) del RLOPD). D'altra banda, el tractament es defineix com "qualsevol operació o procediment tècnic, sigui o no automatitzat, que permeti la recollida, enregistrament, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, cancel·lació, bloqueig o supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes interconnexions i transferències" (article 5.1.t) del RLOPD).