Agencia española de protección de datos

Eines d'ajuda


Amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament (RLOPD), l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) posa a la disposició dels usuaris diverses eines i utilitats que pretenen fer més fàcil el seu compliment.

EVALUA

EVALUA és una eina que l'AEPD posa a la disposició dels responsables de fitxers, de fàcil ús, gratuïta i que manté l'anonimidad. El seu ús permet a empreses i administracions autoevaluar el grau de compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Mitjançant un acte test basat en preguntes amb resposta múltiple, aquesta eina ofereix respostes als dubtes a les quals s'habitualment s'enfronten els qui manegen dades personals. El seu emplenament pot ocupar entre 45 i 60 minuts. Una vegada finalitzat genera un informe amb indicacions i recursos que orienten, si escau, per complir amb el que es disposa en la LOPD.

El programa consta de dos nivells d'autoavaluació: el primer és un test bàsic per conèixer el nivell de compliment de la normativa de protecció de dades, mentre que el segon permet verificar fàcilment si es compleixen amb les mesures de seguretat exigibles en cada cas.

DISPOSA

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades facilita a les organitzacions que han de notificar fitxers de titularitat pública l'eina DISPOSA per ajudar als responsables a elaborar la disposició general o acord de creació, modificació o supressió dels fitxers.

Inclou exemples en cadascun dels aparatados a emplenar que resulten d'utilitat a l'hora de procedir a la descripció dels fitxers.

GUIA MODEL PER A l'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT

Així mateix, s'ofereix una GUIA MODELO per a l'elaboració del Document de Seguretat. Es pot accedir al model i descarregar-ho directament en el seu equip i editar-ho en funció de les seves necessitats.

NOTA

El sistema de Notificacions Telemàtiques de fitxers a l'AEPD ( NOTA ) inclou models predefinits per a la notificació de determinats fitxers tipus tant públics (Agenda, Control d'Accessos, Nòmines, Padró, Registre,...) com a privats (Clients i/o proveïdors, Nòmines-recursos humans, Comunitats de propietaris, Videovigilancia,...).

ALTRES RECURSOS

  • Web del CCN-CERT dirigida fonamentalment a l'Administració Pública on es troben disponibles diversos recursos relacionats amb la seguretat de la informació tals com la notificació d'incidències de seguretat, eines d'anàlisis de riscos i diversos recursos orientats al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.
  • Web de l'Institut de Ciberseguretat (INCIBE) on es troba disponible divers material dirigit a la protecció de les micropymes i autònoms, tals com a eines per a  l'autodiagnòstic o formació sobre ciberseguretat.