Agencia española de protección de datos

Inscripció de Fitxers

El Registre General de Protecció de Dades és l'òrgan de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al que correspon vetllar per la publicitat de l'existència dels fitxers i tractaments de dades de caràcter personal, amb la intenció de fer possible l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades regulades en els articles 14 a 17 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Són objecte d'inscripció en el Registre General de Protecció de Dades:

  • Els fitxers de les Administracions Públiques
  • Els fitxers de titularitat privada
  • Les autoritzacions de transferències internacionals de dades de caràcter personal amb destinació a països que no prestin un nivell de protecció equiparable al que presta la LOPD al fet que es refereix l'art. 33.1 de la citada Llei.
  • Els codis tipus , al fet que es refereix l'article 32 de la LOPD.
  • Les dades relatives als fitxers que siguin necessaris per a l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

Per realitzar la inscripció inicial del fitxer i, si escau, la posterior modificació o supressió de la inscripció, es troba disponible a la Seu Electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades el Servei Electrònic NOTA a través del que hauran d'efectuar-se les sol·licituds d'inscripció de fitxers en el Registre General de Protecció de Dades (aprovat mitjançant Resolució de l'AEPD de 12 de juliol de 2006- B.O.E. 181 de 31 de juliol).

Aquest formulari permet la presentació de forma gratuïta de notificacions a través d'Internet amb certificat de signatura electrònica. En cas de no disposar d'un certificat de signatura electrònica, també pot presentar la notificació a través d'Internet, per a això haurà de remetre a l'Agència la Fulla de sol·licitud corresponent a l'enviament realitzat degudament signada.

Així mateix, permet notificar de forma simplificada, els fitxers de titularitat privada de comunitats de propietaris, clients, lliuro receptari de les oficines de farmàcia, pacients, gestió escolar, nòmines, recursos humans i videovigilancia i els de titularitat pública de recursos humans, gestió del padró, gestió econòmica o control d'accés. A través d'aquesta opció, el formulari electrònic mostra una notificació precumplimentada que podrà completar, o si escau, adaptar a la situació concreta del fitxer a notificar. En el cas que cap de les notificacions tipus previstes per l'AEPD s'adapti al fitxer que pretén notificar, podrà seleccionar l'opció de notificació normal.

A més, per als responsables que utilitzin els seus propis programes informàtics o els desenvolupadors d'aplicatius de protecció de dades, es troben disponibles els formats i especificacions XML que han de complir les seves aplicacions per enviar notificacions a l'AEPD.

Consultar fitxers inscrits