Agencia española de protección de datos

Inscrición de Ficheiros

O Rexistro Xeral de Protección de Datos é o órgano da Axencia Española de Protección de Datos ao que corresponde velar pola publicidade da existencia dos ficheiros e tratamentos de datos de carácter persoal, con miras a facer posible o exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos regulados nos artigos 14 a 17 da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Son obxecto de inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos:

  • Os ficheiros das Administracións Públicas
  • Os ficheiros de titularidade privada
  • As autorizacións de transferencias internacionais de datos de carácter persoal con destino a países que non presten un nivel de protección equiparable ao que presta o LOPD a que se refire o art. 33.1 da citada Lei.
  • Os códigos tipo , a que se refire o artigo 32 do LOPD.
  • Os datos relativos aos ficheiros que sexan necesarios para o exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, cancelación e oposición.

 

Para realizar a inscrición inicial do ficheiro e, no seu caso, a posterior modificación ou supresión da inscrición, atópase dispoñible na Sede Electrónica da Axencia Española de Protección de Datos o Servizo Electrónico NOTA a través do que deberán efectuarse as solicitudes de inscrición de ficheiros no Rexistro Xeral de Protección de Datos (aprobado mediante Resolución da AEPD de 12 de xullo de 2006- B.O.E. 181 de 31 de xullo).

Este formulario permite a presentación de forma gratuíta de notificacións a través de Internet con certificado de firma electrónica. En caso de non dispor dun certificado de firma electrónica, tamén pode presentar a notificación a través de Internet, para o que deberá remitir á Axencia a Folla de solicitude correspondente ao envío realizado debidamente asinada.

Así mesmo, permite notificar de forma simplificada, os ficheiros de titularidade privada de comunidades de propietarios, clientes, libro receitario das oficinas de farmacia, pacientes, xestión escolar, nóminas, recursos humanos e videovigilancia e os de titularidade pública de recursos humanos, xestión do padrón, xestión económica ou control de acceso. A través desta opción, o formulario electrónico mostra unha notificación precumplimentada que poderá completar, ou no seu caso, adaptar á situación concreta do ficheiro a notificar. No caso de que ningunha das notificacións tipo previstas pola AEPD adáptese ao ficheiro que pretende notificar, poderá seleccionar a opción de notificación normal.

Ademais, para os responsables que utilicen os seus propios programas informáticos ou os desenvolvedores de aplicacións de protección de datos, atópanse dispoñibles os formatos e especificacións XML que deben cumprir as súas aplicacións para enviar notificacións á AEPD.

Consultar ficheiros inscritos