Agencia española de protección de datos

Obligacions

Sobre el responsable del fitxer o tractament recauen les principals obligacions establertes per la LOPD i li correspon vetllar pel compliment de la Llei en la seva organització. Entre uns altres deu:

Inscripció de fitxers

 • * Notificar els fitxers davant el Registre General de Protecció de Dades, perquè es procedeixi a la seva inscripció.

Qualitat de les dades

 • * Assegurar-se que les dades siguin adequades i veraces, obtinguts lícita i legítimament i tractats de manera proporcional a la finalitat per la qual van ser recaptats.

Deure guardar secret

 • * Garantir el compliment dels deures de secret i seguretat.

Deure informació

 • * Informar als titulars de les dades personals en la recollida d'aquests.

 • * Obtenir el consentiment per al tractament de les dades personals.

  Atenció dels drets dels ciutadans

  • * Facilitar i garantir l'exercici dels drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.

  • * Assegurar que en les seves relacions amb tercers que li prestin serveis, que comportin l'accés a dades personals, es compleixi el que es disposa en la LOPD.

  • * Complir, quan escaigui, amb el que es disposa en la legislació sectorial que li sigui aplicable.