Agencia española de protección de datos

Obrigacións

Sobre o responsable do ficheiro ou tratamento recaen as principais obrigacións establecidas polo LOPD e correspóndelle velar polo cumprimento da Lei na súa organización. Entre outros debe:

Inscrición de ficheiros

 • * Notificar os ficheiros ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos, para que se proceda á súa inscrición.

Calidade dos datos

 • * Asegurarse de que os datos sexan adecuados e veraces, obtidos lícita e lexitimamente e tratados de modo proporcional á finalidade para a que foron solicitados.

Deber de gardar secreto

 • * Garantir o cumprimento dos deberes de segredo e seguridade.

Deber de información

 • * Informar os titulares dos datos persoais na recollida destes.

 • * Obter o consentimento para o tratamento dos datos persoais.

  Atención dos dereitos dos cidadáns

  • * Facilitar e garantir o exercicio dos dereitos de oposición ao tratamento, acceso, rectificación e cancelación.

  • * Asegurar que nas súas relacións con terceiros que lle presten servizos, que comporten o acceso a datos persoais, cúmprase o disposto no LOPD.

  • * Cumprir, cando cumpra, co disposto na lexislación sectorial que lle sexa de aplicación.