Agencia española de protección de datos

Conservación de datos

O tratamento dos datos de carácter persoal réxese entre outros principios polo de calidade de datos que se establece no artigo 4 do LOPD.

No principio de calidade inclúese o de mínima conservación dos datos de carácter persoal, que haberán de ser cancelados cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados. No entanto, o artigo 8.6 do Regulamento de desenvolvemento do LOPD admite que se poderán conservar os datos durante o tempo en que poida esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obrigación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuales solicitadas polo interesado. Para ese suposto a cancelación deberá producirse mediante o bloqueo dos datos, que só estarán a disposición das Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das citadas responsabilidades, segundo dispón o artigo 16.3 do LOPD.

Finalizado devandito prazo os datos deberán destruírse. Só poderán conservarse se se disocian previamente ou se con carácter excepcional, atendidos os valores históricos, estatísticos ou científicos de acordo coa lexislación específica, decídese o mantemento íntegro de determinados datos.

O artigo 9.2 do Regulamento de desenvolvemento do LOPD establece que, por vía de excepción ao principio de mínima conservación, a Axencia Española de Protección de Datos ou, no seu caso, as autoridades de control das CCAA poderán, previa solicitude do responsable do tratamento e conforme ao procedemento establecido nos seus artigos 157 e 158 acordar o mantemento íntegro de determinados datos, atendidos os valores históricos estatísticos ou científicos de acordo ás normas ás que se refire no seu apartado anterior, é dicir, a lexislación que resulte aplicable en cada caso e, en particular, ao disposto na Lei 12/1989, de 9 de maio, reguladora da Función Estatística Pública, a Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español e a Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, e as súas respectivas disposicións de desenvolvemento, así como á normativa autonómica nestas materias.

O procedemento que ha de seguirse para a autorización de conservación de datos para fins históricos, estatísticos ou científicos establécese nos artigos 157 e 158 do RLOPD. Iníciase sempre a instancia do responsable, cuxa solicitude deberá:


  • Identificar o tratamento de datos ao que pretende aplicarse a conservación

  • Motivar expresamente as causas que xustificarían a autorización.

  • Expor detalladamente as medidas que o responsable do ficheiro proponse implantar para garantir o dereito dos cidadáns.

  • Achegar cuantos documentos e probas sexan necesarios para xustificar a existencia de valores históricos, estatísticos ou científicos.

No prazo de 3 meses ditarase e notificará a resolución que se adopte polo Director da Axencia, transcorrido devandito prazo sen que así se procedeu o responsable poderá considerar estimada a súa solicitude.