Agencia española de protección de datos

Como consultar

Mediante esta opción pode consultar o estado de tramitación das notificacións enviadas a través de Internet mediante o Sistema NOTA.

Se a autenticación realízase mediante certificado dixital, obterase do mesmo o NIF do declarante, en caso contrario, necesitará achegar o NIF do declarante e o código de envío ou o Código de Inscrición. Ademais, no caso de que queira realizar unha consulta máis restrinxida poderá indicar algún criterio de consulta máis. Presionando o botón «Buscar» iniciarase a consulta (se non se introduce ningún criterio mostrarase unha mensaxe para que especifique algún criterio de procura).

Se na notificación que quere consultar non se fixo constar o NIF do declarante, ao non ser obrigatorio, non se poderá ter acceso á información relativa ao estado de tramitación do envío.

Como resultado da procura obterá a relación de envíos que poden ser consultados. A selección dun deles dá paso a unha páxina na que se detalla a información específica sobre o devandito envío.

Para cada envío mostrarase a seguinte información:

 • NIF do declarante
 • CIF do responsable
 • Nome do ficheiro
 • Tipo de operación
 • Código de envío
 • Data de envío
 • Código de inscrición. Se o ficheiro foi inscrito
 • Número de Rexistro de Entrada. Se a notificación xa foi rexistrada na AEPD.
 • Data de Rexistro de Entrada.
 • Número de Rexistro de Saída. Se a notificación foi tramitada
 • Data de Rexistro de Saída. Se a notificación foi tramitada.
 • Estado. (Pendente de recibir Folla de solicitude, Rexistrado, Tramitado)
 • Descrición erro. Se a notificación enviada contiña erros