Agencia española de protección de datos

Elaboració de Codis Tipus


Objecto i Naturalesa


Els codis tipus, o codis deontològics o de conducta, constitueixen un instrument del que es denomina autorregulació, és a dir, la capacitat de les organitzacions i entitats per regular-se a si mateixes. En l'àmbit de la protecció de dades de caràcter personal aquesta capacitat està orientada a l'adopció de regles o estàndards específics que permetin harmonitzar els tractaments de dades efectuades per els qui s'adhereixin al codi tipus o ho promoguin i a facilitar l'exercici dels drets dels afectats i afavorir el compliment de la normativa.

En l'article 32 de la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) s'estableix que:

"Mitjançant acords sectorials, convenis administratius o decisions d'empresa, els responsables de tractaments de titularitat pública i privada així com les organitzacions en què s'agrupin, podran formular codis tipus que estableixin les condicions d'organització, règim de funcionament, procediments aplicables, normes de seguretat de l'entorn, programes o equips, obligacions dels implicats en el tractament i ús de la informació personal, així com les garanties, en el seu àmbit, per a l'exercici dels drets de les persones amb ple respecte als principis i disposicions de la present Llei i les seves normes de desenvolupament".

Els codis tipus tenen per objecte adequar l'establert en la citada Llei Orgànica i en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), a les peculiaritats dels tractaments efectuats per els qui s'adhereixen als mateixos, i podran contenir o no regles operacionals detallades de cada sistema particular i estàndards tècnics d'aplicació. Si tals regles o estàndards no s'incorporessin directament al codi, les instruccions o ordres que els establissin hauran de respectar els principis fixats en aquell.

Són característiques fonamentals dels codis tipus, derivades de la seva naturalesa, el caràcter voluntari de l'adhesió i la vinculació del seu contingut.

Perquè els codis tipus puguin ser considerats com a tals als efectes previstos en la LOPD hauran de ser dipositats i inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de la seva inscripció, quan correspongui, en els registres que anessin creats per les Comunitats Autònomes, d'acord amb el que es disposa a l'apartat 2 de l'article 41 de la LOPD.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades donarà publicitat als codis tipus inscrits, preferentment a través de mitjans informàtics o telemàtics. Es pot consultar el seu contingut a la pàgina web de l'Agencia

- Codis tipus inscrits en el Registre General de Protecció de Dades